კვირის ყველაზე კითხვადი სტატიები
თვის ყველაზე კითხვადი სტატიები
19:48 / 18-02-2016
მე­რი ბე­ი­კე­რი - თვით­მარ­ქ­ვია პრინ­ცე­სა კა­რა­ბუ
1817 წლის 3 აპ­რილს ბრის­ტო­ლის მახ­ლობ­ლად მდე­ბა­რე პა­ტა­რა და მა­ნამ­დე თით­ქ­მის არაფ­რით გა­მორ­ჩე­ულ სო­ფელ ალ­მონ­ს­ბე­რი­ში საკ­მა­ოდ უც­ნა­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი გან­ვი­თარ­და. სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, თით­ქოს ცი­დან ჩა­მო­ვარ­დაო, სო­ფელ­ში გა­მოჩ­ნ­და გო­გო­ნა, რო­მელ­საც უბ­რა­ლო შა­ვი კა­ბა ეც­ვა, თავ­ზე შა­ვი შა­ლის ჩალ­მა ჰქონ­და შე­მოხ­ვე­უ­ლი და ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თ­ვის სრუ­ლი­ად გა­უ­გე­ბარ ენა­ზე ლა­პა­რა­კობ­და. უც­ნა­ურ გო­გო­ნას მთე­ლი თა­ვი­სი ბარ­გი-ბარ­ხა­ნა ერთ პა­ტა­რა ფუ­თა­ში ჰქონ­და გა­მოკ­რუ­ლი და იმ­დე­ნად ქან­ც­გაწყ­ვე­ტი­ლი ჩან­და, თით­ქოს ამ მიყ­რუ­ე­ბულ სო­ფელ­ში მოხ­ვედ­რამ­დე ქვეყ­ნი­ე­რე­ბა ჰქო­ნო­და შე­მოვ­ლი­ლი.

სოფ­ლის მცხოვ­რებ­ლებ­მა იფიქ­რეს, რომ გო­გო­ნა უცხო­ე­ლი იყო და საგ­რა­ფოს
მომ­რი­გე­ბელ მო­სა­მარ­თ­ლე სე­მუ­ელ უორალს მი­უყ­ვა­ნეს, რო­მელ­საც ბერ­ძე­ნი მსა­ხუ­რი ჰყავ­და. მაგ­რამ ვერც მო­სა­მარ­თ­ლემ და ვერც მის­მა მსა­ხურ­მა გო­გო­ნას ვე­რა­ფე­რი გა­ა­გე­ბი­ნეს. სა­მა­გი­ე­როდ, ჯი­ბე­ში ყალ­ბი მო­ნე­ტა აღ­მო­უ­ჩი­ნეს, რაც მას სას­ჯე­ლად ავ­ს­ტ­რა­ლი­ა­ში გა­და­სახ­ლე­ბას უქად­და. ასე რომ, მო­სა­მარ­თ­ლეს ბევ­რი აღარ უფიქ­რია და, საქ­მის გა­სარ­კ­ვე­ვად, გო­გო­ნას ბრის­ტოლ­ში გაგ­ზავ­ნა გა­დაწყ­ვი­ტა. მაგ­რამ თა­ვად გო­გო­ნა იმ­დე­ნად დაბ­ნე­უ­ლი ჩან­და იმ ყვე­ლაფ­რით, რაც მის გარ­შე­მო ხდე­ბო­და და ისე სა­ცო­და­ვად და, რაც მთა­ვა­რია, ბუ­ნებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და, რომ თვით სიმ­კაც­რით გა­მორ­ჩე­ულ მო­სა­მარ­თ­ლე­საც კი მო­ულ­ბო გუ­ლი და მა­ნაც ერ­თი ღა­მით სოფ­ლის სას­ტუმ­რო­ში დარ­ჩე­ნის ნე­ბა მის­ცა.

სას­ტუმ­რო­ში და­ბი­ნა­ვე­ბულ­მა უც­ნა­ურ­მა სტუ­მარ­მა კე­დელ­ზე გა­მო­ფე­ნილ ერთ-ერთ ნა­ხატ­ზე ანა­ნასს მოჰ­კ­რა თვა­ლი და მის­კენ ხე­ლი სი­ხა­რუ­ლით გა­იშ­ვი­რა, მე­რე კი და­სა­ძი­ნებ­ლად იატაკ­ზე დაწ­ვა. გო­გო­ნას საქ­ცი­ე­ლით გაკ­ვირ­ვე­ბულ­მა სას­ტუმ­როს მე­პატ­რო­ნემ გა­ი­ფიქ­რა, რომ მი­სი სამ­შობ­ლო "სადღაც სამ­ხ­რეთ­ში" უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო, მაგ­რამ მე­ტის გარ­კ­ვე­ვა ვე­ღარ მო­ას­წ­რო, რად­გა­ნაც მე­ო­რე დი­ლით სას­ტუმ­რო­ში მო­სა­მარ­თ­ლის ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა­მო­ძა­ლე­ბუ­ლი მე­უღ­ლე გა­მოცხად­და და სტუ­მა­რი თა­ვის­თან წა­იყ­ვა­ნა. მო­სა­მარ­თ­ლის სახ­ლ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი გო­გო­ნას ყუ­რადღე­ბა უკ­ვე ჩი­ნურ­მა გრა­ვი­უ­რებ­მა და სტა­ტუ­ე­ტებ­მა მი­იქ­ცია და, მა­თი ნახ­ვით აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბულ­მა, რა­ღა­ცის სხა­პას­ხუ­პით მო­ყო­ლა და­იწყო. თუმ­ცა­ღა, მო­სა­მარ­თ­ლის მე­უღ­ლე მხო­ლოდ იმას თუ მიხ­ვ­და, რომ უც­ნა­ურ გო­გო­ნას ასე­ვე უც­ნა­უ­რი სა­ხე­ლი "კა­რა­ბუ" ერ­ქ­ვა და, ამით კი­დევ უფ­რო და­ინ­ტ­რი­გე­ბუ­ლი, შინ დაბ­რუ­ნე­ბულ ქმარს მა­ნამ ეხ­ვე­წა და ემუ­და­რა, სა­ნამ ბრის­ტოლ­ში გაგ­ზავ­ნის ნაც­ვ­ლად, სტუ­მა­რი თა­ვი­ანთ სახ­ლ­ში არ და­ა­ტო­ვე­ბი­ნა.
ამის შემ­დეგ უორა­ლე­ბის სახ­ლ­ში თით­ქ­მის ყო­ველ­დღე მი­დი­ოდ­ნენ მრა­ვალ­ქ­ვე­ყა­ნა­ნა­ნა­ხი და ათას ქარ­ცეცხ­ლ­ში გა­მოვ­ლი­ლი მოგ­ზა­უ­რე­ბი თუ უბ­რა­ლოდ უცხო ენე­ბის კარ­გად მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი, მაგ­რამ გო­გო­ნას­თან სა­უბ­რის გაბ­მა და მი­სი წარ­მო­შო­ბის ად­გი­ლის გარ­კ­ვე­ვა მა­თაც ვე­რაფ­რით შეძ­ლეს. ის-ის იყო, ყვე­ლას ხე­ლი უნ­და ჩა­ექ­ნია, რომ ისევ სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ალ­მონ­ს­ბე­რი­ში გა­მოჩ­ნ­და ვი­ღაც პორ­ტუ­გა­ლი­ე­ლი მეზღ­ვა­უ­რი, რო­მელ­მაც კა­რა­ბუს ნახ­ვის შემ­დეგ გა­ნაცხა­და, გო­გო­ნას ლა­პა­რა­კი მშვე­ნივ­რად მეს­მის და ის ვინ­მე უსახ­ლ­კა­რო მო­ხე­ტი­ა­ლე კი არა, ინ­დო­ე­თის ოკე­ა­ნე­ში მდე­ბა­რე კუნ­ძულ იავა­სუს პრინ­ცე­საა, რო­მე­ლიც მის გამ­ტა­ცე­ბელ მე­კობ­რე­ებს ხე­ლი­დან სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად და­უს­ხ­ლ­ტაო.

შემ­დ­გო­მი რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მის­ტერ და მი­სის უორა­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად მათ სახ­ლ­ში ეგ­ზო­ტი­კუ­რი პრინ­ცე­სის სა­ნა­ხა­ვად მი­სუ­ლი სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბით­ღა იყ­ვ­ნენ და­კა­ვე­ბულ­ნი. და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ინ­დო­ე­თის ოკე­ა­ნე­ში მდე­ბა­რე კუნ­ძუ­ლებ­ზე არც ერთ მათ­განს არა­ფე­რი სმე­ნო­და, უცხო­ტო­მე­ლი პრინ­ცე­სას სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­დარ­ჩე­ნის ამ­ბა­ვი მა­ინც ძა­ლი­ან რო­მან­ტი­კუ­ლად და ამაღ­ლე­ბუ­ლად ეჩ­ვე­ნე­ბო­დათ. თა­ნაც, მთლად გულ­ხელ­დაკ­რე­ფი­ლი არც თა­ვად პრინ­ცე­სა იჯ­და და სა­კუ­თა­რი პერ­სო­ნი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ვე­ბას
ყვე­ლა­ნა­ი­რად უწყობ­და ხელს. ამ მიზ­ნით, ჯერ იყო და უორა­ლე­ბის პი­რად მკე­რავს ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის­თ­ვის მე­ტის­მე­ტად უცხო და ეგ­ზო­ტი­კუ­რი სა­მო­სი შე­ა­კერ­ვი­ნა, მე­რე კი ტბა­ში შიშ­ვ­ლად ბა­ნა­ო­ბა, ფა­რი­კა­ო­ბა და ძალ­ზე უც­ნა­უ­რი ცეკ­ვე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც და­იწყო. ერ­თი სიტყ­ვით, პრინ­ცე­სა კა­რა­ბუს ამ­ბა­ვი სულ უფ­რო და უფ­რო შთამ­ბეჭ­და­ვი და და­მა­ინ­ტ­რი­გე­ბე­ლი დე­ტა­ლე­ბით ივ­სე­ბო­და. კვი­რა­ში ერ­თხელ პრი­ცე­სა ლონ­დონ­ში ჩაჰ­ყავ­დათ, სა­დაც მხატ­ვ­რე­ბი მის პორ­ტ­რე­ტებს ხა­ტავ­დ­ნენ, გა­ზე­თებ­ში კი იდუ­მალ კა­რა­ბუ­ზე სულ ახალ-ახა­ლი პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბი ჩნდე­ბო­და.  განაგრძეთ კითხვა
მკითხველის კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
მსგავსი სიახლეები
პატიმრებს კუნძულზე გავრცელებული შხამიანი გველებისა და მწერებისგან გადარჩენა გაუჭირდებოდათ
+PHOTO გსურთ ყველაფრის რადიკალურად შეცვლა და მშვიდ, ლამაზ და რაც მთავარია, იაფ ქვეყანაში გადაბარგება?
ეჭვმიტანილი - 44 წლის მულტიმილიონერი ფინანსისტი მარტინ ფრენკელი, რომელმაც
მიტოვებული კუნძულის ულამაზესი ფოტოები
საოცარ ეპოქაში ვცხოვრობთ - მსოფლიოს დიდი ნაწილი თითქოსდა განათლებულია
"შუაზე გავიყავით მე და ჩემმა მეგობარმა, რომლის შვილიც მონაწილეობდა ამ საქმეში"
სპანიელის სახელი ბენია
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
21:31 / 13-12-2017  Image სტამბოლში საქართველოს მოქალაქე მოკლეს
ქალბატონი ბლაგვი საგნის ჩარტყმით არის მოკლული
13:35 / 13-12-2017  Image პრემიერი გაჩეჩილაძეს პასუხობს - თუ ბრალდებები არ დადასტურდა, გამობრძანდეს და ბოდიში მოიხადოს
"თუ დადასტურდება, მზად ვარ დავტოვო თანამდებობა"
13:45 / 13-12-2017  Image საცხოვრებელ კომპლექს "მწვანე ალმასში" უპრეცედენტო 20%-იანი ფასდაკლება დაიწყო!
ახალი წელი სასიამოვნო სიახლეებთან ერთად, ფასდაკლებებთან ასოცირდება. 
16:40 / 13-12-2017  Image ყოფილი პოლიციელი - როცა დაჭრილი ამირან რობაქიძე დაეცა, მასთან ავტომატი არ დამინახავს, იარაღი არავის ჰქონია - ამხელა ავტომატი თუ ვერ დავინახე, მაშინ დავრბმავებულვარ
"ახლა რომ რეჟიმი იყოს, ციხეში იჯდებოდი დიდი ხნის წინ"
13:11 / 13-12-2017  Image შესაძლოა, "ფრესკომ" ბაზარი დატოვოს - სუპერმარკეტების ქსელში პროდუქციის მუდმივი დეფიციტია
ბაზარზე მრავლად არიან როგორც ადგილობრივი, ასევე, უცხოური კომპანიები,

პოპულარული კომენტარები
ინტერნეტკონფერენცია
2017-10-15 07:45:43
ბავშვის აღზრდა რთული და ხანგრძლივი...
კონტაქტი

პალიტრამედიის ცხელი ხაზი:

5 77 11 11 30

ელ. ფოსტა: info@ambebi.ge

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ.#49