ტუბ­და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი - "მო­სი­ა­რუ­ლე ბი­ო­ლო­გი­უ­რი იარა­ღი"

ტუბ­და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი - "მო­სი­ა­რუ­ლე ბი­ო­ლო­გი­უ­რი იარა­ღი"

მი­უ­ხე­დე­ვად იმი­სა, რომ ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის წი­ნა­აღ­მ­დეგ მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით აქ­ტი­უ­რი ბრძო­ლა მიმ­დი­ნა­რე­ობს, ის დღემ­დე ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბულ ინ­ფექ­ცი­ურ და­ა­ვა­დე­ბად რჩე­ბა და ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მი­ერ კა­ცობ­რი­ო­ბის­თ­ვის გლო­ბა­ლურ საფ­რ­თხე­დაა გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი. ამ უძ­ვე­ლე­სი, ვე­რა­გი ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბით ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად მსოფ­ლი­ო­ში 8-10 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი ავად­დე­ბა, 2-3 მი­ლი­ო­ნი კი იღუ­პე­ბა. მათ შო­რის 10% ბავ­შ­ვია. მსოფ­ლი­ოს ბავ­შ­ვ­თა პო­პუ­ლა­ცი­ის 15 წლამ­დე ასა­კის მო­ზარ­დებ­ში 3 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზი­თაა ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი. უფ­რო მე­ტიც, რე­ა­ლუ­რი სუ­რა­თი ბევ­რად მძი­მეა, ვიდ­რე ეს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით დას­ტურ­დე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბის რის­კი გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­ღა­ლია წლამ­დე ასა­კის ბავ­შ­ვებ­ში.

ბავ­შ­ვ­თა ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის, მი­სი გავ­რ­ცე­ლე­ბის რის­კე­ბი­სა და თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის შე­სა­ხებ ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზი­სა და ფილ­ტ­ვის და­ა­ვა­დე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორს, პრო­ფე­სორ ზა­ზა ავა­ლი­ანს ვე­სა­უბ­რეთ...

- მსოფ­ლი­ო­ში ამინდს ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის მხრივ რამ­დე­ნი­მე რე­გი­ო­ნი - ჩი­ნე­თი, ინ­დო­ე­თი, რუ­სე­თი და აფ­რი­კის ქვეყ­ნე­ბი ქმნის. ამ ქვეყ­ნებ­ში ავა­დო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით დი­დია. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებ­თან შე­და­რე­ბით, სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გვაქვს. თუ­კი წი­ნა წლებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლია. 2005 წელს ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის სა­ერ­თო რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი შემ­თხ­ვე­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 6 448 იყო, 2016 წელს კი 3 300-მდე შემ­ცირ­და ანუ თით­ქ­მის გა­ნა­ხევ­რ­და. რაც შე­ე­ხე­ბა ბავ­შ­ვ­თა და­ა­ვა­დე­ბის შემ­თხ­ვე­ვებს, მაჩ­ვე­ნე­ბელ­მა 2 პრო­ცენ­ტამ­დე და­ი­წია. ბო­ლო სა­მი წლის მან­ძილ­ზე პრაქ­ტი­კუ­ლად არ ფიქ­სირ­დე­ბა ბავ­შ­ვ­თა სიკ­ვ­დი­ლო­ბა.

- შემ­თხ­ვე­ვე­ბის შემ­ცი­რე­ბა სო­ცი­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­საც უკავ­შირ­დე­ბა?

- სო­ცი­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბი ერთ-ერ­თი რისკ-ფაქ­ტო­რია, თუმ­ცა, არა ერ­თა­დერ­თი. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის გავ­რ­ცე­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზი სა­ო­ჯა­ხო კონ­ტაქ­ტე­ბია. გვქონ­და შემ­თხ­ვე­ვა, რო­ცა შვი­დი შვი­ლის მა­მა გა­დამ­დე­ბი ფორ­მით იყო და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი, მაგ­რამ არ იმ­კურ­ნა­ლა. შე­დე­გად, და­ა­ვა­დე­ბა დე­დას და შვი­დი­დან ხუთ ბავშვს გა­და­ე­დო. მათ­გან ორი ჩვენს სტა­ცი­ო­ნარ­ში უმ­ძი­მეს მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნ­და და დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვის შე­დე­გად შევ­ძე­ლით მა­თი გა­დარ­ჩე­ნა. მარ­თა­ლია, დაბალი სო­ცი­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბი კვლავ რჩე­ბა ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზით ავა­დო­ბის ერთ-ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან გა­რე­მო­ე­ბად, მაგ­რამ ეს ყო­ველ­თ­ვის არ გახ­ლავთ გა­დამ­წყ­ვე­ტი და უპი­რო­ბო ფაქ­ტო­რი. ხში­რად არი­ან საფ­რ­თხის ქვეშ ეკო­ნო­მი­უ­რად ძლი­ე­რი ოჯა­ხის შვი­ლე­ბი. შე­მიძ­ლია ჰო­ლი­ვუ­დის მსა­ხი­ო­ბე­ბი და მა­თი შვი­ლე­ბი, სო­ცი­ა­ლუ­რად აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი ფე­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­გი­სა­ხე­ლოთ. ასე­ვე, ერთ დროს რუ­სე­თის მე­ფი­სა და შვე­დე­თის მო­ნარ­ქ­თა კა­რი. სხვა­თა შო­რის, ტუ­ბერ­კუ­ლოზს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა­საც უწო­დე­ბენ, რად­გან ის დეპ­რე­სი­ას­თა­ნაც ასო­ცირ­დე­ბა.

მსოფ­ლი­ო­ში ყო­ვე­ლი მე­სა­მე ადა­მი­ა­ნი ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის ჩხი­რის მა­ტა­რე­ბე­ლია, მაგ­რამ არ არის და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. რო­გორც კი იქ­მ­ნე­ბა სა­თა­ნა­დო პი­რო­ბე­ბი, რომ ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის გა­მომ­წ­ვევ­მა მი­კრო­ბაქ­ტე­რი­ამ მოქ­მე­დე­ბა და­იწყოს, ის აუცი­ლებ­ლად იმარ­ჯ­ვებს. მი­ზე­ზე­ბი გახ­ლავთ გა­უ­ა­რე­სე­ბუ­ლი ყო­ფი­ე­რე­ბა, ბნე­ლი, ნეს­ტი­ა­ნი და არა­ა­ე­რი­რე­ბა­დი სივ­რ­ცე, ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზით და­ა­ვა­დე­ბულ­თან მუდ­მი­ვი კონ­ტაქ­ტი. 3-4 მეტ­რი უკ­ვე კრი­ტი­კუ­ლი ზო­ნაა. დახ­შულ სივ­რ­ცე­ში კი რის­კი კი­დევ უფ­რო იმა­ტებს.

- ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის გავ­რ­ცე­ლე­ბის ერთ-ერ­თი რისკ-ფაქ­ტო­რი მჭიდ­როდ და­სახ­ლე­ბულ ქა­ლა­ქებ­ში ცხოვ­რე­ბაა. ამ მო­ნა­ცე­მის მი­ხედ­ვით, მე­ტია თუ არა და­ა­ვა­დე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­თა რა­ო­დე­ნო­ბა თბი­ლის­ში რე­გი­ო­ნებ­თან შე­და­რე­ბით?

- სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით ყვე­ლა­ზე მე­ტი შემ­თხ­ვე­ვა თბი­ლის­ში, ქვე­მო ქარ­თ­ლ­ში, რუს­თავ­ში, აჭა­რა­ში, იმე­რეთ­სა და სა­მეგ­რე­ლოს გარ­კ­ვე­ულ ად­გი­ლებ­შია... განაგრძეთ კითხვა

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი თამთა თოდაძეზე - "რა ბრიჯიტ ბარდო ესა მყავს, რა აბია ასეთი ნეტავ"

ვინ არის შორენა ბეგაშვილის ყოფილი ქმრის მეუღლე, რომელიც უკრაინაში ცნობილი დიზაინერია

8-9 ოქტომბერს ძლიერი წვიმა და ქარია, 10-ში კვლავ გამოიდარებს - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი