ავტორი:

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც თებერვალში პირად ცხოვრებაში გაუმართლებთ - თვის სასიყვარულო პროგნოზი

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც თებერვალში პირად ცხოვრებაში გაუმართლებთ - თვის სასიყვარულო პროგნოზი

როგორია თებერვლის სასიყვარულო პროგნოზი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისათვის, ვის ელის სიახლე და ვინ რა უნდა გაითვალისწინოს პირად ცხოვრებაში იღბლის მოსაზიდად:

ვერძი

თე­ბერ­ვალ­ში შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ თქვენს მე­გო­ბარ­თან ან კო­ლე­გას­თან, ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ეს­თან, რო­მელ­თა­ნაც ერთ ჯგუფ­ში ხართ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი. სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი კი­დევ უფრო გა­ამ­ყა­რებს თქვენს კავ­შირს. სხვა­თა შო­რის, ზო­გი­ერ­თი ახა­ლი იდეა შეძ­ლე­ბა თქვენს ახალ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მე­ტად უნდა იყოთ მო­მარ­თუ­ლი ფლირტზე, რო­მან­ტი­კულ თავ­გა­და­სა­ვალ­ზე.

კურო

საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად სიყ­ვა­რუ­ლის­თვი­საც უნდა მო­ი­ცა­ლოთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ იყა­ვით მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. თქვე­ნი სი­ცი­ვე და საქ­მი­ა­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სამ­სა­ხურ­ში და­ტო­ვეთ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი სამ­სა­ხურ­ში გა­ა­ბათ. ან მე­უღ­ლე და­გეხ­მა­როთ კა­რი­ე­რულ მიღ­წე­ვა­ში. ზო­გი­ერთს კი მო­უნ­დე­ბა, რომ მე­წყვი­ლე მას­ზე სტა­ტუ­სით მა­ღა­ლა იდ­გეს, მას­ზე მდი­და­რი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყოს.

ტყუპები

მარ­ტო­ხე­ლებს სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ შე­გიყ­ვარ­დეთ და ბედ­ნი­ე­რე­ბა მო­ი­პო­ვოთ. გა­დად­გით პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რომ გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც გე­სიმ­პა­თი­უ­რე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ უცხო­ელ­თან (სხვა კულ­ტუ­რის ან რე­ლი­გი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან), თუნ­დაც, მი­მო­წე­რით.

კირჩხიბი

ემო­ცი­ე­ბი­სა და ვნე­ბე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სხვა ეტაპ­ზე გა­დას­ვლა მო­გინ­დე­ბათ; მის­გან აბ­სო­ლუ­ტურ ერ­თგუ­ლე­ბას მო­ი­თხოვთ. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ძაფ­რდეთ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის შე­მო­ტე­ვე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მის წარ­სულ­შიც კი იქე­ქოთ. მარ­ტო­ხე­ლებს გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბით მო­ცუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ ან მოგ­ხიბ­ლავთ ისე­თი ოპი­როვ­ნე­ბა, რომ­ლის ცხოვ­რე­ბაც საფრ­თხე­ებ­თან, ეზო­ტე­რი­კას­თა­ნაა კავ­შირ­ში.

ლომი

მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფი და და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ბათ. თუმ­ცა, არც კი ხართ მზად სე­რი­ო­ზუ­ლი კავ­ში­რის­თვის და მხო­ლოდ გარ­თო­ბა­ზე ფიქ­რობთ. შე­სა­ბა­მი­სად, იმედ­გაც­რუ­ე­ბის­თვი­საც იყა­ვით მზად. აი, და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებს კი მშვი­დი, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გე­ლო­დე­ბათ, რო­მე­ლიც კი­დევ უფრო მეტი სიყ­ვა­რუ­ლით აგავ­სებთ პარტნი­ო­რის მი­მართ.

ქალწული

ხში­რად უნდა შეხ­ვდეთ მე­გობ­რებს, და­ეს­წროთ წვე­უ­ლე­ბებს, სწო­რედ აქ შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ჩა­ღოს კო­ლე­გას­თან. თუ ხვდე­ბით, რომ ადა­მი­ანს მოს­წონ­ხართ, მაგ­რამ უჭირს პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის გად­მოდ­გმა, გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მე­უღ­ლის გვერ­დით. ერ­თად მოგ­ვა­რეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი. მო­ე­რი­დეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის ღა­ლატს, მცი­რე ფლირ­ტი თვით­შე­ფა­სე­ბას აგი­მაღ­ლებთ, მაგ­რამ ზედ­მე­ტად ნუ გა­რის­კავთ.

სასწორი

მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი პო­პუ­ლა­რო­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში. თვის და­სა­წყის­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, რო­მე­ლიც და­სა­მახ­სოვ­რე­ბელ რო­მან­ში გა­და­იზ­რდე­ბა. მო­ი­მა­ტებს ფლირ­ტის, რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა სას­წორ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ მალე მშო­ბე­ლი გახ­დე­ბით.

მორიელი

შინ მო­გინ­დე­ბათ მე­გობ­რე­ბის მი­პა­ტი­ჟე­ბა, სახ­ლის გა­ლა­მა­ზე­ბა, ფუ­ფუ­ნე­ბის ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა. შე­იძ­ლე­ბა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა სა­კუ­თარ ბი­ნა­ში უმას­პინ­ძლოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, ზო­გი­ერ­თმა წყვილ­მა კი ერ­თად და­ი­წყოთ ცხოვ­რე­ბა. მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სწო­რედ თე­ბერ­ვალ­ში და­ფიქ­რდე­ბით ოჯა­ხის შექ­მნა­ზე. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის უფრო ტრა­დი­ცი­უ­ლი ფორ­მის მი­ცე­მას (თუნ­დაც ნიშ­ნო­ბა). გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, შეყ­ვა­რე­ბულ­მა ნა­თე­სა­ვე­ბი გა­გაც­ნოთ, მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით და­უ­ახ­ლოვ­დეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს. გაფრ­თხილ­დით, ნა­თე­სა­ვე­ბის "ენე­ბის" გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. წაიკითხეთ სრულად

2021 წლის აღმოსავლური სასიყვარულო ასტროპროგნოზი - რომელი მარტოხელა ნიშნებისთვის იქნება იღბლიანი ხარის წელი

ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებსაც 2021 წელს სიყვარულში დიდი გამართლება ელით - სასიყვარულო ასტროპროგნოზი 12-ვე ნიშნისთვის

3 უტყუარი ნიშანი იმისა, რომ თქვენს სასიყვარულო ურთიერთობას მომავალი არ აქვს და ტყუილად კარგავთ დროს