ავტორი:

მოიმატებს დისციპლინა და აკრძალვები: სატურნი დირექტული ხდება

მოიმატებს დისციპლინა და აკრძალვები: სატურნი დირექტული ხდება

5 ნო­ემ­ბრიდან თევ­ზებ­ში მყო­ფი სა­ტურ­ნი დე­რექ­ტულ ფა­ზა­ში გა­და­დის 2024 წლის 29 ივ­ნი­სამ­დე.

გაძ­ლი­ერ­დე­ბა კონ­ტრო­ლი, თვით­დის­ციპ­ლი­ნა, და­გეგ­მა­რე­ბა, მთა­ვა­რია საქ­მე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ საქ­მე­ე­ბიც (კა­რი­ე­რა, ბიზ­ნე­სი) და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბიც.

მუ­შა­ო­ბი­სას გირ­ჩევთ და­იც­ვათ დედ­ლა­ი­ნი.

სა­ტურ­ნი ნო­ემ­ბრის გან­მავ­ლო­ბა­ში სამ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ას­პექტს ქმნის მო­რი­ელ­ში მყოფ პლა­ნე­ტებ­თან: მერ­კურ­თან 10 ნო­ემ­ბერს, მზეს­თან 23-ში და მარსთან 25-ში. სა­ტურ­ნი ეს არის შე­ზღუდ­ვა, ში­შე­ბი, კა­ნო­ნი, კონ­ტრო­ლი. ამ დღე­ებ­ში და პლუს/მი­ნუს 3 დღე გან­სა­კუთ­რე­ბით ვიგ­რძნობთ სა­ტურ­ნის გავ­ლე­ნას.

10-ში შე­იძ­ლე­ბა შე­გე­ზღუ­დოთ კო­მუ­ნი­კა­ცია გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. იყა­ვით ფრთხი­ლი და დაკვირვებული სა­ბუ­თებ­თან, დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას. გა­ჭი­ა­ნურ­დე­ბა სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ის, დო­კუ­მენ­ტის მი­ღე­ბას. იყა­ვით ფრთხი­ლი და გონიერი საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი­სას. შე­იძ­ლე­ბა სირ­თუ­ლე­ე­ბი წარ­მო­იშ­ვას მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი­სას, გა­მო­წე­რი­ლი ნივ­თე­ბის მი­ღე­ბი­სას.

23 ნო­ემ­ბერს შე­იძ­ლე­ბა შე­გე­ზღუ­დოთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ან იგ­რძნოთ, რომ ვი­ღაც გა­კონ­ტრო­ლებთ, გი­წე­სებთ შე­ზღუდ­ვებს. შე­იძ­ლე­ბა გარ­თულ­დეს ურ­თი­ერ­თო­ბა ასა­კით ან თა­ნამ­დე­ბო­ბით უფ­როს ადა­მი­ან­თან. სა­სურ­ვე­ლია, დრო­უ­ლად და­ას­რუ­ლოთ საქ­მე­ე­ბი. იყოთ კო­რექ­ტუ­ლი და ან­გა­რი­ში­ა­ნი.

25-ში როცა, სა­ტურნს და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტი ექ­ნე­ბა მარსთან, შე­იძ­ლე­ბა იგ­რძნოთ გა­დაღ­ლი­ლო­ბა, ძა­ლი­სა და ენერ­გი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბა. ან რა­ღაც მი­ზე­ზის გამო შე­გე­ზღუ­დოთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა, ვარ­ჯი­ში. მო­ე­რი­დეთ გა­დატ­ვირ­თვას, ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას. ზომიერება გმართებთ ფიზიკური აქტიურობისას, რათა არა გადაღალოთ ან არ დაიზიანოთ ძვლოვანი სისტემა.