ავტორი:

მორიელში მყოფ მზეს აგრესიული მარსი უერთდება

მორიელში მყოფ მზეს აგრესიული მარსი უერთდება

მზე მარ­სის შე­ერ­თე­ბა მოხ­დე­ბა 18 ნო­ემ­ბერს და ამა­ვე დღეს და­ი­წყე­ბა მზე-მარ­სის ორ­წლი­ა­ნი ციკ­ლი, რო­მე­ლიც გას­ტანს 2026 წლის 9 იან­ვრამ­დე.

18-ში უდი­დე­სი ენერ­გია მო­დის კოს­მო­სი­დან და ეცა­დეთ, მი­მარ­თოთ იგი და­დე­ბი­თი საქ­მე­ე­ბი­სად­მი.

ფრთხი­ლად ემო­ცი­ებ­თან. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, აფეთ­ქე­ბე­ბი და ძა­ლე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა.

ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­უნ­დეს სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ძა­ლის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა.

ფრთხი­ლად ფეთ­ქე­ბად, აა­ლე­ბად და მჭრელ საგ­ნებ­თან შე­ხე­ბი­სას. იყა­ვით ფრთხი­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი, მო­ე­რი­დეთ ძა­ლის გა­და­მე­ტე­ბას სა­ჭეს­თან.

24 ნო­ემ­ბერს კი მარ­სი მშვილ­დო­სანს ეს­ტუმ­რე­ბა, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 2024 წლის 4 იან­ვრამ­დე. მარ­სი იუ­პი­ტე­რის ნი­შანს სტუმ­რობს, იუ­პი­ტე­რი არის გა­ფარ­თო­ე­ბა, მარ­სი - ომი და აგ­რე­სია და არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, ზო­გი­ერ­თმა აგ­რე­სი­უ­ლი ქმე­დე­ბით მო­ინ­დო­მოს ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და ბრძო­ლა გავ­ლე­ნე­ბის­თვის, უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კას­თან.

ახლა მარ­სი მო­რი­ელ­შია, თა­ვის ნი­შან­ში (გა­და­ვი­და 12 ოქ­ტომ­ბერს).

მო­რი­ელ­ში მარ­სი სრუ­ლად ავ­ლენს თა­ვის თავს. შე­უძ­ლია თა­ვად შექ­მნას კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი და თა­ვად­ვე გა­მო­ას­წო­როს.

მო­რი­ე­ლი­სე­უ­ლი მარ­სი მებ­რძო­ლი და მზაკ­ვრუ­ლია, მაგ­რამ თქვენ გირ­ჩევთ, ნაკ­ლე­ბად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ასე­თი თვი­სე­ბე­ბი.

ახლა უმ­ჯო­ბე­სია, რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ბევ­რი სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბა.

არ აჰ­ყვეთ პრო­ვო­კა­ცი­ებს, ნუ მის­ცემთ ადა­მი­ა­ნებს უფ­ლე­ბას თქვე­ნი ძალა თა­ვი­სი ბო­რო­ტო საქ­მე­ე­ბის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნონ.

ამ პე­რი­ოდ­ში ვარ­ჯიშ­შიც ზო­მი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ.