ავტორი:

ოქტომბრის ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი - ვისთვის იქნება მძიმე თვე და რას გვირჩევენ ასტროლოგები

ოქტომბრის ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი - ვისთვის იქნება მძიმე თვე და რას გვირჩევენ ასტროლოგები

ვერძი

საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ან საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან ერ­თად ვარ­ჯი­ში უკე­თეს შე­დეგს მო­გი­ტანთ. თუმ­ცა, მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ გა­დაღ­ლას, ზო­მი­ე­რე­ბა და ბა­ლან­სი და­ი­ცა­ვით ყვე­ლა­ფერ­ში. მო­ე­რი­დეთ სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, კონ­ფლიქ­ტებს.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­ერ­კვი­ეთ არ­სე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში და მო­ემ­ზა­დეთ ახა­ლი კავ­ში­რე­ბის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ახალ, ძლი­ერ პარტნი­ორ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი. იყა­ვით მე­გობ­რუ­ლი მტრებ­თა­ნაც კი.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­ერ­კვე­ვით სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­ში, მო­თხოვ­ნებ­ში. ერ­თგვა­რი შე­ჯა­მე­ბა და გა­და­ხედ­ვა მოხ­დე­ბა წინა თვე­ე­ბის. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით, რას უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა წლის ბო­ლომ­დე. მი­ი­ღებთ შე­დეგს ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­გან.

კურო

მთე­ლი დრო და ენერ­გია ყო­ველ­დღი­ურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხებ­ზე უნდა გა­და­ი­ტა­ნოთ. ჩა­ი­ტა­რეთ მკურ­ნა­ლო­ბის, მა­სა­ჟის კურ­სი. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ დი­ე­ტის დაც­ვა, ზო­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბი მო­ი­წეს­რი­გოთ. მერე მი­ხე­დეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს, და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი შე­ი­ძი­ნოთ.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ თავს შე­გახ­სე­ნე­ბენ ძვე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა და­უბ­რუნ­დეთ ძველ საქ­მე­ებს, გა­მოჩ­ნდნენ ყო­ფი­ლე­ბი. გა­ი­გებთ სა­ი­დუმ­ლოს, რა­საც აქამ­დე გი­მა­ლავ­დნენ.

ტყუპი

მო­ი­მა­ტებს სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა, ვნე­ბა. მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით შექ­მნათ რა­ღაც ახა­ლი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სპორ­ტში. ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ ორ­გა­ნიზ­მის სიგ­ნალს, თუ გრძნობთ, რომ გა­და­ი­ღა­ლეთ ან რამე გა­წუ­ხებთ, მი­მარ­თეთ სპე­ცი­ა­ლისტს.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ დას­ვე­ნე­ბის, სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. გახ­შირ­დე­ბა გა­სარ­თობ ად­გი­ლებ­ში გა­მო­ჩე­ნის სურ­ვი­ლი, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა ახალ სიყ­ვა­რულს შეხ­ვდეთ.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა კავ­ში­რი გა­წყვი­ტოთ კონ­კრე­ტულ ჯგუფ­თან ან გა­და­დოთ შეხ­ვედ­რა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან.

კირჩხიბი

გა­მო­იკ­ვლი­ეთ საგ­ვა­რე­უ­ლო და­ა­ვა­დე­ბა ხომ არ გა­წუ­ხებთ ან ხომ არ გე­მუქ­რე­ბათ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სახ­ლის­თვის შე­ი­ძენთ ტე­ნა­ჟორს. ან სახ­ლში ივარ­ჯი­შებთ. თვის ბო­ლოს ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ კვე­ბას.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გა­და­ი­ტა­ნეთ სახლზე, მის მო­დერ­ნი­ზი­რე­ბა­ზე, ზამ­თრის­თვის მომ­ზა­დე­ბა­ზე. სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლით ოჯახ­ში.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხებს. და­ას­რუ­ლოთ ადრე და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ფული ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის.

ლომი

აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ ყვე­ლა და­სა­ხულ საქ­მეს, მაგ­რამ გაფრ­თხი­ლე­ბა გმარ­თებთ, ხში­რად და­ის­ვე­ნეთ, ნუ გა­დახ­ტე­ბით ერთი საქ­მი­დან მე­ო­რე­ზე. მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მუ­ლო­ბა და მცი­რე ია­რე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. იყა­ვით ფრთხი­ლად სა­ჭეს­თან.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი, გა­და­ა­ად­გი­ლე­ბე­ბი. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში. მი­ი­ღებთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ გან­ვლი­ლი თვე­ე­ბის გან­ხილ­ვა, საქ­მე­ე­ბის გა­და­ხედ­ვა. მო­ა­წეს­რი­გეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­ბუ­თე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცია მი­ი­ღოთ უცხო­ე­თი­დან.

ქალწული

ფი­ზი­კურ ტკი­ვილ­საც კი აი­ტანთ, ოღონდ უფრო მეტი ფული გა­მო­ი­მუ­შა­ოთ. გაფრ­თხილ­დით, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­წარ­მოო ტრავ­მა. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში გა­უფრ­თხილ­დით ყელს და ხმის იო­გებს. სა­ღა­მო­ო­ბით ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე.

6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო. გა­ა­ფორ­მებთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას, რო­მელ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ კრე­დი­ტი ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თის შე­სა­ძე­ნად.

20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ და­ა­ფა­სეთ სხვა ადა­მა­ი­ნე­ბის შრო­მა, მათი რე­სურ­სი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ მოგ­თხო­ვონ ძვე­ლი ვა­ლე­ბის გას­ტუმ­რე­ბა. მი­ი­ღებთ ფულს ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­გან. წაიკითხეთ სრულად