ავტორი:

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - "ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი იპო­ვოს"

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - "ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი იპო­ვოს"

ივ­ნის­ში მეტ დროს გა­ა­ტა­რებთ შინ, მშობ­ლე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. ახლა მათი მხარ­და­ჭე­რა და ზრუნ­ვა ჰა­ე­რი­ვით გჭირ­დე­ბათ. თუმ­ცა, ისი­ნი თქვენ­გა­ნაც ელი­ან დახ­მა­რე­ბას და გვერ­დში დგო­მას. გა­ა­კე­თეთ სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე ოჯა­ხის­თვის. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რე­მონ­ტი­სა გა­კე­თე­ბა გა­და­წყვი­ტოს ან ადრე ნა­ყი­დი მი­წის ნაკ­ვე­თი გა­და­ი­ფორ­მოს ან შე­ი­ძი­ნოს აგა­რა­კი წყლის მახ­ლობ­ლად. ზო­გიც სა­კუ­თა­რი ბუ­დის მო­წყო­ბას შე­ეც­დე­ბა, მაგ­რამ რა­საც არ უნდა აკე­თებ­დეთ, არ და­ი­ვი­წყოთ შვი­ლე­ბი, მშობ­ლე­ბი და ასა­კით უფ­რო­სი ნა­თე­სა­ვე­ბი. ზოგი და­ინ­ტე­რეს­დე­ბა სა­კუ­თა­რი გვა­რის წარ­მო­მავ­ლო­ბით და გე­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი ხის შედ­გე­ნას შე­ეც­დე­ბა.

სწავ­ლა, სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი

ივ­ნის­ში სწავ­ლა და გარ­თო­ბა ერ­თმა­ნეთს უნდა შე­უ­თავ­სოთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­გიჩ­ნდეთ ახა­ლი ჰობი. ზოგ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი იპო­ვოს. თუმ­ცა, უმ­ჯო­ბე­სია, ახა­ლი საქ­მის და­წყე­ბა თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში სცა­დოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, ხში­რად და­ეს­წროთ გა­სარ­თობ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს: გა­მო­ფე­ნა, წარ­მოდ­გე­ნა, კონ­ცერ­ტი... ივ­ნის­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რი ხართ, ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა თავი სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მა­ზე სა­უბ­რით შე­აყ­ვა­როთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში რაც უფრო თავ­ქა­რი­ა­ნი იქ­ნე­ბით, მით მეტ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას აკ­რი­ფავთ. მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ სწავ­ლი­სად­მი. ზო­გი­ერ­თი შვი­ლე­ბის ყო­ლა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა ან გა­ი­გებს, რომ შვილს ელო­დე­ბა.

სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი

მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან მი­ი­ღოს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მო­ე­რი­დეთ ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­წყე­ბას. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა კი მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ნიჭი, და­კავ­დით ხელ­საქ­მით. ეცა­დეთ, ივ­ნის­ში ფული არ გაფ­ლან­გოთ, უმ­ჯო­ბე­სია, მსხვი­ლი სა­ყიდ­ლე­ბი, ოჯა­ხის­თვის სა­ჭი­რო ნივ­თე­ბის ყიდ­ვაც კი, მო­მავ­ლის­თვის გა­და­დოთ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა

ივ­ნის­ში სა­კუ­თარ გა­რეგ­ნო­ბა­ზე მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ვარ­ჯიშ­სა და სწო­რად კვე­ბას და­ი­წყებთ. მო­იყ­ვა­ნეთ თქვე­ნი სხე­უ­ლი ფორ­მა­ში. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გო­ნე­ბის გა­სა­აქ­ტი­უ­რე­ბელ ვარ­ჯი­შებ­საც შე­ას­რუ­ლებთ. უპირ­ვე­ლე­სად, ივ­ნის­ში თავს უნდა გა­უფრ­თხილ­დეთ. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ტრავ­მაც და ჭრი­ლო­ბაც. აგ­რეთ­ვე, სა­ყუ­რა­დღე­ბოა წნე­ვი­სა და ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბის კონ­ტრო­ლი.

ქა­ლე­ბი­სათ­ვის

ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის, თა­ვის გა­მო­ჩე­ნის თვე და­გიდ­გათ. იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. დღეს და­წყე­ბუ­ლი სწავ­ლა ან რა­ი­მე ხე­ლო­ბის შეს­წავ­ლა მო­მა­ვალ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­გად­გე­ბათ. შე­ნა­ძე­ნე­ბი შე­იძ­ლე­ბა უხე­ი­რო გა­მოდ­გეს. გირ­ჩევთ, ივ­ნის­ში მავ­ნე ჩვე­ვის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ.

კა­ცე­ბი­სათ­ვის

ივ­ნი­სი ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნის, სა­კუ­თარ თავ­ში გარ­კვე­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. და­ას­რუ­ლებთ ადრე და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს. შე­იძ­ლე­ბა დახ­მა­რე­ბა მი­ი­ღოთ ან ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან, ან კო­ლე­გე­ბის­გან, ვის­თა­ნაც ადრე კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ. ერ­თად მუ­შა­ო­ბის დროს მო­ე­რი­დეთ კა­მათს. კარგ შე­დე­გებს მო­გი­ტანთ მგზავ­რო­ბა. თუმ­ცა, გირ­ჩევთ, გამ­გზავ­რე­ბამ­დე, უახ­ლო­ეს ად­გილ­ზეც კი, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად შე­ა­მოწ­მოთ.

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბისთვის - "შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა­ზე დიდი დარ­ტყმა ყვე­ლა­ზე ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან მი­ი­ღოთ"

რა ელით მშვილდოსნებს ივნისში - "თქვენ გვერდით აუცილებლად გაჩნდება ადამიანი, ვინც ცხოვრებას გაგილამაზებთ"

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომისთვის - "ზოგიერთი დიდი ხნის ვალს დაიბრუნებს"