ავტორი:

სემეკმა ლიცენზირებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესი დაამტკიცა

სემეკმა ლიცენზირებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესი დაამტკიცა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკი) ლიცენზირებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის შეტყობინების თაობაზე წესები დაამტკიცა. წესები ადგენს ელექტროენერგეტიკული, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის, ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის, ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების,გაუქმების სამართლებრივ საფუძვლებსა დაპროცედურულ მოთხოვნებს.

წესები შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: ლიცენზირების წესებისგან და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესისგან. ახალი რეგულაციითლიცენზიის მაძიებლისა და ლიცენზიატისთვის განისაზღვრა სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობები. წესების მიხედვით, კომპანიები, რომლებიც ენერგეტიკულ საქმიანობას ახორციელებენ, მაგრამ, კანონმდებლობის თანახმად,არ საჭიროებენ ლიცენზირებას, ვალდებულნი არიან, შეატყობინონ კომისიას არალიცენზირებადი საქმიანობის შესახებ. ეს საქმიანობებია:ელექტროენერგიის წარმოება მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისმიწოდება და ვაჭრობა.

სემეკის მიერ წესების მიღება განპირობებულია „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ კანონით, რომელშიც გათვალისწინებულია საქართველოსადაევროკავშირსშორისგაფორმებულიასოცირებისშეთანხმებისადაენერგეტიკულგაერთიანებასთანსაქართველოსმიერთებისოქმისსაფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები.

მიკროავტობუსებში მგზავრების ფეხზე დგომა შესაძლოა აიკრძალოს

50 000 ლარიანი მოგება კარანტინში!

მეტროში, ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება