ბიძინა ივანიშვილი - "სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა და­მან­გრე­ვე­ლი გა­მოდ­გეს რუ­სე­თის­თვის"

ბიძინა ივანიშვილი - "სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა და­მან­გრე­ვე­ლი გა­მოდ­გეს რუ­სე­თის­თვის"

"სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა და­მან­გრე­ვე­ლი გა­მოდ­გეს თა­ვად რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფოს­თვის", - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ­-მი­ნის­ტრმა "პა­ლიტ­რა TV-ს" გა­და­ცე­მა "რე­ზი­უ­მეს­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნაცხ­ა­და. რო­გორც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, რაც რუ­სე­თის მხრი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ხდე­ბა და ის, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი­ა, ხელს არ აძლევს რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­სა და რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფოს. "ეს მის­თვი­საც ძა­ლი­ან დი­დი პრობ­ლე­მა­ა. მე მგო­ნი, რომ ისი­ნი ამას აა­ნა­ლი­ზე­ბენ და უნ­და გა­ა­კე­თონ დას­კვნე­ბი. ჩვენ, ჩვე­ნი მხრი­დან ყვე­ლა­ფე­რი უნ­და გა­ვა­კე­თოთ იმის­თვის, რომ ამ პრო­ცე­სებს სულ ცო­ტა, ხე­ლი არ შე­ვუ­შა­ლოთ. ასე­თი სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა და­მან­გრე­ვე­ლი გა­მოდ­გეს თა­ვად რუ­სე­თის ში­და და გა­რე უსაფ­რთხო­ე­ბის­თვის", - მი­აჩ­ნია პრე­მი­ერ­-მი­ნისტრს.

მი­სი­ვე თქმით, იმის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად, რო­გორ მო­იქ­ცა სა­ა­კაშ­ვი­ლი და მი­სი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ უნ­და იფიქ­როს ვინ­მემ, რომ რუ­სეთს ეპა­ტი­ე­ბა ის დი­დი აგ­რე­სი­ა, რაც მან სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. "მე არ ვა­ი­ო­ლებ რუ­სე­თის როლს და, რა თქმა უნ­და, მან სა­ში­ნე­ლე­ბა ჩა­ი­დი­ნა, უდი­დე­სი აგ­რე­სია გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მი­მართ და და­მო­უ­კი­დებ­ლად იმი­სა, რო­გორ მო­იქ­ცა სა­ა­კაშ­ვი­ლი და მი­სი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ იფიქ­როს ვინ­მემ, რომ რუ­სეთს ეპა­ტი­ე­ბა ის დი­დი აგ­რე­სი­ა, რაც მან ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მი­მართ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. მე ეს არ მაქვს მხედ­ვე­ლო­ბა­ში. მხედ­ვე­ლო­ბა­ში მაქვს სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის და სა­კუ­თა­რი მთავ­რო­ბის ქმე­დე­ბე­ბი, რო­მელ­საც ჩვენ ყვე­ლა­ზე მე­ტად უნ­და მოვ­თხო­ვოთ. მეს­მის­, წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­საც გა­უ­ჭირ­და, იმის წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­საც ჰქონ­და პრობ­ლე­მე­ბი რუ­სეთ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე უა­რე­სი მი­ვი­ღეთ სწო­რედ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ქმე­დე­ბის გა­მო. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ეს უა­რე­სი ისე­დაც გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი­ყო, მაგ­რამ არ შე­იძ­ლე­ბა ის­ტე­რი­უ­ლი და ემო­ცი­უ­რი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბით შე­უ­რაცხ­ყო­ფა მი­ვა­ყე­ნოთ ჩვენს ოპო­ნენ­ტებს... ჩვენ რა თქმა უნ­და ბევ­რი არა­ფე­რი გაგ­ვი­კე­თე­ბი­ა, ბევ­რი რე­სურ­სი არც გვაქვს, რუ­სეთ­თან გლო­ბა­ლუ­რად და­ვა­ლა­გოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა, მაგ­რამ ჩვენ გა­ვა­კე­თეთ ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი, ელე­მენ­ტა­რუ­ლი, შევ­წყვი­ტეთ სი­ძულ­ვი­ლი­სა და სა­ლან­ძღა­ვი ენა. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ვიწყ­ეთ ქმე­დე­ბა", - გა­ნაცხ­ა­და ივა­ნიშ­ვილ­მა.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ო­კუ­პა­ციო ხა­ზის გად­მო­წე­ვას, მი­სი თქმით, სურს, დღემ­დე მი­იჩ­ნი­ოს, რომ ეს გა­უ­გებ­რო­ბაა და არა ცენ­ტრა­ლუ­რი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სტრა­ტე­გი­ა. "მთე­ლი მსოფ­ლიო ფეხ­ზე დად­გა, ჩვენ ყვე­ლა ფეხ­ზე და­ვა­ყე­ნეთ, ძა­ლი­ან მკვეთ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­კეთ­და, არ უღირს ამ­ხე­ლა სა­ხელ­მწი­ფოს ეს იმ სკან­და­ლად, რა­საც ის სა­ერ­თა­შო­­რი­სო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბი­დან ზე­წო­ლას მი­ი­ღებს", - დას­ძი­ნა მან. პრე­მი­ე­რი ინ­ტერ­ვი­უ­ში ში­და პო­ლი­ტი­კურ სა­კითხ­ებ­საც შე­ე­ხო და გა­ნაცხ­ა­და, რომ ბო­კე­რი­ა­საც მო­უ­წევს, პა­სუ­ხი გას­ცეს გა­მო­ძი­ე­ბის კითხ­ვებს. რო­გორც ივა­ნიშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, გა­სულ, 2012 წელს ლო­ბის­ტებ­ზე ბი­უ­ჯე­ტი­დან 16 მი­ლი­ონ­ზე მე­ტია და­ხარ­ჯუ­ლი და მას გრი­ფი "სა­ი­დუმ­ლო" ედო. მი­სი თქმით, 200, 300, 400 ათა­სი ნაღ­დი ფუ­ლი­თაა აღე­ბუ­ლი და ეს ყვე­ლა­ფე­რი გი­გა ბო­კე­რი­ას სამ­სა­ხუ­რის მეშ­ვე­ო­ბით არის გა­კე­თე­ბუ­ლი.

"დღეს პრო­კუ­რა­ტუ­რა­შია საქ­მეა გა­და­ცე­მუ­ლი და ამ სა­კითხ­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­მო­ძი­ე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს. გი­გა ბო­კე­რი­ას სამ­სა­ხუ­რი­დან არის ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­წე­რი­ლი და რა თქმა უნ­და, მას­თან შე­კითხ­ვე­ბი არ­სე­ბობს. უფ­რო მეტს მე არ ვიტყ­ო­დი, მას მო­უ­წევს პა­სუ­ხე­ბი გას­ცეს კითხ­ვებს გა­მო­ძი­ე­ბის­თვი­საც და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვი­საც. ჩვენც გვაქვს ლო­ბის­ტებ­ზე ფუ­ლი გა­მო­წე­რი­ლი, ნა­ხეთ, ჩვენს ვებ­სა­იტ­ზე დევს და ყვე­ლა­ფე­რი გამ­ჭვირ­ვა­ლე­ა", - აღ­ნიშ­ნა პრე­მი­ერ­მა.

ამ კონ­ტექ­სტში იგი "ვა­შინ­გტონ პოს­ტის" ბო­ლო კრი­ტი­კულ სტა­ტი­ა­საც გა­მო­ეხ­მა­უ­რა. მი­სი თქმით, ჩნდე­ბა სა­ფუძ­ვლი­ა­ნი ეჭ­ვი იმი­სა, რომ "ვა­შინ­გტონ პოს­ტი" მხო­ლოდ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ლო­ბის­ტე­ბის გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე აკე­თებს ასეთ დას­კვნებს. "იმ ლო­ბის­ტე­ბის, რომ­ლე­ბიც ჩვე­ნი ბი­უ­ჯე­ტი­დან ფი­ნან­სდე­ბოდ­ნენ", - დას­ძი­ნა მან.

ამას­თან, პრე­მი­ერ­-მი­ნისტრს არ ეს­მის, რა­ში იღებს ხელ­ფასს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს მდი­ვა­ნი. ივა­ნიშ­ვი­ლის თქმით, ეროვ­ნუ­ლი უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს სხდო­მა 8 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ გა­მარ­თუ­ლა. "უკ­ვე 8 თვე­ა, საბ­ჭოს სხდო­მა არ მო­უწ­ვე­ვი­ათ, რა­ში იღე­ბენ ხელ­ფასს და რას აკე­თე­ბენ. საყ­ვე­დუ­რე­ბი წა­მო­ვი­და ჩვე­ნი გუნ­დი­დან - რას აკე­თებს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭო?! მხო­ლოდ ვა­შინ­გტონ­ში და­დის და ლო­ბის­ტებს ხვდე­ბა?! ბო­კე­რი­ას ვა­შინ­გტონ­ში ყოფ­ნა უძღ­ო­და წინ "ვა­შინ­გტონ პოს­ტის" სტა­ტი­ას. რას აკე­თე­ბენ ისი­ნი ქვეყ­ნის­თვის, სად და­დი­ან პრე­ზი­დენ­ტი და ბო­კე­რი­ა, არა­ვინ არა­ფე­რი ვი­ცით. რა­ში იღე­ბენ ჩვე­ნი გა­დამ­ხდე­ლე­ბის ფულს?! სად იყ­ვნენ აქამ­დე, ვინ და­უ­შა­ლა ან ვინ შე­უ­შა­ლა ხე­ლი?!", - აცხ­ა­დებს ივა­ნიშ­ვი­ლი.

პრე­მი­ერ­მა ასე­ვე აღ­ნიშ­ნა, რომ მთავ­რო­ბა და ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და გა­ე­მიჯ­ნონ ეკ­ლე­სი­ას და ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით პრო­ცე­სი კულ­ტუ­რი­სა და ფი­ნან­სთა სა­მი­ნის­ტრო­ებ­ში მუ­შავ­დე­ბა.

"ჩე­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ა, რომ ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი, მთავ­რო­ბა არ უნ­და ჩა­ე­რი­ონ და მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და გა­ე­მიჯ­ნონ ეკ­ლე­სი­ას. და­ფი­ნან­სე­ბა, რაც ეკუთ­ვნის ეკ­ლე­სი­ას და რო­გორც ეკუთ­ვნის, არ უნ­და იყოს და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბის ნე­ბა-­სურ­ვილ­ზე, ვის რა მან­ქა­ნა უყი­დონ და ა.შ. ეკ­ლე­სია მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი უნ­და იყოს და ეკ­ლე­სი­ის ქმე­დე­ბებ­ში არ უნ­და ჩა­ე­რი­ონ", - მი­აჩ­ნია პრე­მი­ერს.

რაც შე­ე­ხე­ბა მო­საზ­რე­ბას იმის შე­სა­ხებ, რომ 17 მა­ისს ეკ­ლე­სია თა­ვად ჩა­ე­რია სა­ხელ­მწი­ფოს ფუნ­ქცი­ებ­ში, ივა­ნიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ეკ­ლე­სია არ ჩა­რე­უ­ლა სა­ხელ­მწი­ფოს ფუნ­ქცი­ებ­ში, რად­გან აქ­ცი­ა­ზე რამ­დე­ნი­მე სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი აქ­ტი­უ­რობ­და.

"რო­გორც ვი­ცი, გა­მო­ძი­ე­ბა ისე­ვე სთხოვს მათ პა­სუხს, რო­გორც სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რებს, რომ­ლე­ბიც კა­ნონს არ­ღვევ­დნენ. კა­ნო­ნის წი­ნა­შე ყვე­ლა თა­ნას­წო­რი­ა", - დას­ძი­ნა პრე­მი­ერ­მა.

ანა გიორგაძე

ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"

(გამოდის ოთხშაბათობით)

LIVE: გია ხუხაშვილი "ნიუსრუმიდან"

"ანტიგმირი უნდა დამალო" -  გია ხუხაშვილი  პარლამენტიდან ვანო ზარდიაშვილის წასვლაზე

უკრაინის პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაზე საქმე აღძრა