რა პრეტენზიები ჰქონდა წულუკიანს კბილაშვილისადმი

რა პრეტენზიები ჰქონდა წულუკიანს კბილაშვილისადმი

"პრო­კუ­რა­ტუ­რის შე­სა­ხებ" კა­ნ­ონ­ში შე­სა­ტა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბის კა­ნონ­პრო­ექ­ტი პარ­ლა­მენ­ტმა სა­მი მოს­მე­ნით უკ­ვე და­ამ­ტკი­ცა და ხელ­მო­სა­წე­რად პრე­ზი­დენტს გა­და­უგ­ზავ­ნა. რო­გორ იმიჯ­ნე­ბა იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრო­სა და მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რის უფ­ლე­ბე­ბი? - იუ­სტი­ცი­ის მი­ნისტრ თეა წუ­ლუ­კი­ან­თან ინ­ტერ­ვიუ სწო­რედ ამ სა­კითხ­ზე სა­უბ­რით და­ვიწყ­ეთ:

- ახა­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრი აღარ იქ­ნე­ბა პრო­კუ­რო­რი, მას ეკ­რძა­ლე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რივ დევ­ნა­ში არა მხო­ლოდ ჩა­რე­ვა, არა­მედ კონ­კრე­ტუ­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის ბე­დის მო­კითხ­ვაც კი. მოკ­ლედ, არა­ნა­ი­რი ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის უფ­ლე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის პრო­ცეს­ზე იუს­ტი­ცი­ის მი­ნისტრს აღარ ექ­ნე­ბა. ასე­ვე აღარ ექ­ნე­ბა უფ­ლე­ბა, თა­ვი­სი გე­ნინ­სპექ­ცი­ის მეშ­ვე­ო­ბით გა­ა­კონ­ტრო­ლოს პრო­კუ­რო­რე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა, კა­ნო­ნის დარ­ღვე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს მა­თი დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლი დევ­ნა და აწარ­მო­ოს გა­მო­ძი­ე­ბა. ამის­თვის ცალ­კე გე­ნინ­სპექ­ცი­ას შექ­მნის პრო­კუ­რა­ტუ­რა და თა­ვად წა­ა­ხა­ლი­სებს ან დას­ჯის პრო­კუ­რო­რებს. იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს გე­ნინ­სპექ­ცია შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლი და სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნის ფუნ­ქცი­ებს მხო­ლოდ და მხო­ლოდ იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მი­მართ. იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრი აღარ იქ­ნე­ბა არც სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კის წარ­მმარ­თვე­ლი. სი­მარ­თლე გითხ­რათ, მე სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა­ში ისე­დაც არ ჩავ­რე­ულ­ვარ, თუ არ ჩავ­თვლით რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას, რაც მი­მი­ცია ბა­ტო­ნი არ­ჩი­ლის­თვის, რო­მელ­თაც ხან ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, ხან - არა. ამ კა­ნო­ნის ძა­ლა­ში შეს­ვლის შემ­დეგ მხო­ლოდ მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის საქ­მე იქ­ნე­ბა, რამ­დე­ნად ხა­რის­ხი­ა­ნი კად­რე­ბი იქ­ნე­ბი­ან პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში. იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს ერ­თა­დერთ ფუნ­ქცი­ას - ეს არის ზო­გა­დი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბა პრო­კუ­რო­რე­ბის­თვის და ესეც მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის წარ­დგე­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე მოხ­დე­ბა.

- ბო­ლო ხანს მუდ­მი­ვად ის­მო­და კრი­ტი­კა პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­სა­მარ­თით სწო­რედ სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კის გა­მო, ექ­სპერ­ტთა ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევ­და, რომ პრო­კუ­რორ­თა მნიშ­ვნე­ლო­ვან ნა­წილს დღე­საც ზუ­რაბ ადე­იშ­ვი­ლის დრო­ინ­დე­ლი კად­რე­ბი შე­ად­გე­ნენ, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლო­ა, ამა თუ იმ საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბას ხე­ლოვ­ნუ­რად აფერ­ხებ­დნენ.

- ამ­ჟა­მინ­დელ ცვლი­ლე­ბე­ბამ­დე არ­სე­ბუ­ლი კა­ნო­ნის მი­ხედ­ვი­თაც არ შე­ეძ­ლო იუს­ტი­ცი­ის მი­ნისტრს რა­ი­ო­ნის თუ რი­გი­თი პრო­კუ­რო­რის მოხ­სნა. ეს უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა ჰქონ­და მთა­ვარ პრო­კუ­რორს. ერ­თა­დერ­თი, რაც მი­ნისტრს შე­ეძ­ლო, ეს იყო რჩე­ვის მი­ცე­მა. ამ­გვა­რი რჩე­ვა, რო­გორც გითხ­ა­რით, ბევ­რი მი­მი­ცია ბა­ტო­ნი არ­ჩი­ლის­თვის. არ და­გი­მა­ლავთ, რომ თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩე­მი პრე­ტენ­ზია შე­ე­ხე­ბო­და ისა­ნი-­სამ­გო­რის პრო­კუ­რორ ვა­ლე­რი ლა­ცუზ­ბა­ი­ას, სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მის გა­მომ­ძი­ე­ბელ პრო­კუ­რორს. ვერ ვე­გუ­ე­ბო­დი იმ აზრს, რომ ის საკ­მა­ოდ დიდ­ხანს დარ­ჩა თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე, თუმ­ცა ბო­ლოს და ბო­ლოს, რო­გორც იქ­ნა, ის უკ­ვე აღარ არის ამ პოსტზე. პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ იქით­კენ უნ­და იყოს მი­მარ­თუ­ლი, რომ ის კად­რე­ბი, რომ­ლებ­მაც სა­მარ­თა­ლი და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა და­ა­ზი­ა­ნეს წარ­სულ­ში, აღარ მუ­შა­ობ­დნენ პრო­კუ­რა­ტუ­რის ორ­გა­ნო­ე­ბ­ში.

- ეს ცვლილებები ნიშნავს თუ არა იმას, რომ იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა პრაქტიკულად, იმიჯნებიან?

- დიახ, ეს ამას ნიშნავს.

- გამოდის, რომ ამ ცვლილებების შემდეგ თქვენ პრეზიდენტის დაკავების უფლება არ გექნებათ?

- მართალი ბრძანდებით, არც პრეზიდენტის და არც იმ პირების, რომელთა დაკავების უფლებაც ამ დრომდე იუსტიციის მინისტრს, როგორც გენერალურ პროკურორს ჰქონდა, აღარ ექნება. ამიერიდან, ეს უფლება მთავარ პროკურორს ექნება.

- იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს ინი­ცი­ა­ტი­ვით უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი და­იწყ­ებს მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის ხარ­ვე­ზე­ბის დამ­დგე­ნი დრო­ე­ბი­თი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სი­ის შე­სა­ხებ კა­ნონ­პრო­ექ­ტის გან­ხილ­ვას, რა­ტომ გა­დაწყ­და ამ­გვა­რი კო­მი­სი­ის შექ­მნა და რო­დის და­იწყ­ებს ის მუ­შა­ო­ბას?

- ეს იქ­ნე­ბა დრო­ე­ბი­თი სამ­თავ­რო­ბო კო­მი­სი­ა, რო­მე­ლიც შე­ის­წავ­ლის 2004-2012 წლებ­ში გა­მო­ტა­ნილ სის­ხლის სა­მარ­თლის გა­ნა­ჩე­ნე­ბი­დან ზო­გი­ერთს და და­ად­გენს, იყო თუ არა მო­სა­მარ­თლის მი­ერ შეც­დო­მა დაშ­ვე­ბუ­ლი. ზო­გი­ერთს იმი­ტომ, რომ იქ გან­სა­ხილ­ვე­ლად ვერ მოხ­ვდე­ბა ის საქ­მე­ე­ბი, რო­მე­ლიც გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნით დას­რულ­და, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბად მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლი იყო და სა­პა­ტიმ­რო სას­ჯე­ლი არ შე­უ­ფარ­დე­ბი­ათ. მძი­მე და გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლე­ბი, რა თქმა უნ­და, იქ­ნე­ბა გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი, ასე­ვე ნაკ­ლე­ბად მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლი გა­ნი­ხი­ლე­ბა მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ პირს მო­უ­წია ცი­ხე­ში გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის გა­ტა­რე­ბამ. საკ­მა­ოდ მკაც­რი პი­რო­ბე­ბი და­ვად­გი­ნეთ იმის­თვის, რომ ეს კო­მი­სია არ გა­და­იტ­ვირ­თოს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ბო­ლო ცხრა წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში რამ­ხე­ლა უსა­მარ­თლო­ბის ტალ­ღა­ში ჩა­ი­ძი­რა ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით, რო­დე­საც ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და პო­ლი­ტი­კა - "ყვე­ლა ცი­ხე­ში", რო­ცა მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი მთლი­ა­ნად პრო­კუ­რა­ტუ­რას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბოდ­ნენ. უკ­ვე წი­ნას­წარ შე­იძ­ლე­ბა ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ძა­ლი­ან ბევ­რი საქ­მე შე­ვა კო­მი­სი­ა­ში. თუ კო­მი­სია არ კონ­ცენ­ტრირ­და გან­სა­კუთ­რე­ბით უსა­მარ­თლო საქ­მე­ებ­ზე, ის ვერ იქ­ნე­ბა ეფექ­ტი­ა­ნი და გა­მო­იწ­ვევს დიდ იმედ­გაც­რუე­ბას. ვფიქ­რობთ, გა­მო­ი­ნა­ხე­ბა ფი­ნან­სე­ბი და უკ­ვე შე­მოდ­გო­მი­დან შე­უდ­გე­ბა კო­მი­სია მუ­შა­ო­ბას. ვი­ცით, რომ ამას ელო­დე­ბა ბევ­რი პა­ტი­მა­რი ან ყო­ფი­ლი პა­ტი­მა­რი, ასე­ვე ბევ­რი ბიზ­ნეს­მე­ნი, რო­მელ­თაც გა­უ­ფორ­მეს საპ­რო­ცე­სო შე­თან­ხმე­ბა და გა­და­აფორ­მე­ბი­ნეს ქო­ნე­ბა. ეს პრო­ექ­ტი გაგ­ზავ­ნი­ლია ევ­რო­საბ­ჭო­ში, მას გა­ნი­ხი­ლავს ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სია და ასე­ვე ევ­რო­საბ­ჭოს ორი სხვა ექ­სპერ­ტი. ამ ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხმე­ვის შე­დე­გად ივ­ნის­ში და­ი­დე­ბა დას­კვნა. თუ ამ დას­კვნის მი­ხედ­ვით იქ­ნე­ბა ისე­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, რაც სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­ულ გზა­ზე დად­გო­მის­თვის არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, ამას გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ. თუ ამ დას­კვნით გვეტყ­ვი­ან, გა­სა­გე­ბი­ა, რომ ეს ხალ­ხის მოთხ­ოვ­ნა­ა, მაგ­რამ არ შე­ე­ხოთ უკ­ვე ძა­ლა­ში შე­სულ გა­ნა­ჩე­ნებ­სო, რა თქმა უნ­და, ამ­გვარ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს ვერ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ. დი­ახ, ჩვენ უნ­და შე­ვე­ხოთ უკა­ნო­ნო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებს.

- რა ელის იმ მო­სა­მარ­თლე­ებს, ვი­საც და­უმ­ტკიც­დე­ბა, რომ ხარ­ვე­ზი­ა­ნი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო?

- ეს უნ­და გა­დაწყ­ვი­ტოს მარ­თლ­­­­­­­­მსა­ჯუ­ლე­ბამ. თქვენ იცით, რომ 9 ივნისს იქნება მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც უნდა აირჩიონ იუსტიციის საბჭოს წევრები. მო­სა­მარ­თლე­ებს ეძ­­ლე­ვათ ის­ტო­რი­უ­ლი შან­სი, გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ რო­გორც კუბ­ლაშ­ვი­ლის, ასე­ვე მე­იშ­ვი­ლის, ჩინ­ჩა­ლა­ძის, ანუ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის დიქ­ტა­ტის­გან. ისი­ნი უკ­ვე გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ პრო­კუ­რა­ტუ­რის დიქ­ტა­ტის­გან, ახ­ლა კი დრო­ა, სხვა გავ­ლე­ნე­ბის­გა­ნაც და­იხ­სნან თა­ვი. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი იყო­ჩა­ღე­ბენ და აირ­ჩე­ვენ და­მო­უ­კი­დე­ბელ წევ­რებს იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლეს საბ­ჭო­შიც და სა­დის­ციპ­ლი­ნო კო­მი­სი­ა­შიც. ამის შემ­დეგ, იუს­ტი­ცი­ის საბ­ჭოს ახალ შე­მად­გენ­ლო­ბას­თან ერ­თად ჩვენ და­ვიწყ­ებთ სა­დის­ციპ­ლი­ნო პრო­ცე­დუ­რე­ბის რე­ფორ­მას. სა­მო­მავ­ლოდ, თუ ხარ­ვე­ზე­ბის კო­მი­სია ამა თუ იმ ძა­ლა­ში შე­სულ გა­ნა­ჩენ­ზე და­ად­გენს სა­მარ­თლებ­რივ ხარ­ვეზს და ამას და­ამ­ტკი­ცებს სა­სა­მარ­თლოც, შემ­დგომ სწო­რედ სა­დის­ციპ­ლი­ნო კო­ლე­გი­ამ უნ­და მი­ი­ღოს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, არის თუ არა ღირ­სი მო­სა­მარ­თლე­ო­ბი­სა ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც ეს ხარ­ვე­ზი და­უშ­ვა. ჩვენ გვყავ­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ ებ­რძო­და მო­სა­მარ­თლე­ებს. პი­რა­დად მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი მათ ებ­რძო­და მას მე­რე, რაც იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრი გახ­და.

- ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა ერთ-ერ­თი გა­მოს­ვლი­სას გა­ნაცხ­ა­და, სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა მას მე­რე უფ­რო სწრა­ფი ტემ­პით წა­ვა, რაც "სა­ერ­თო სა­სა­მარ­თლო­ე­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნო­ნის ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვა ძა­ლა­ში­ო. ვი­თომ შემ­თხვე­ვით მოხ­და, რომ ექ­სპრე­მი­ე­რი ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი სწო­რედ ამ კა­ნო­ნის ძა­ლა­ში შეს­ვლის დღეს და­ა­პა­ტიმ­რეს?

- ვფიქ­რობ, ეს იყო დამ­თხვე­ვა. მარ­ტი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი პრო­კუ­რა­ტუ­რის საქ­მე­ებ­ში ნამ­დვი­ლად აღარ ვე­რე­ო­დი, ზო­გა­დად ვი­ყა­ვი ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ აი, ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის და­კა­ვე­ბის თა­რი­ღი რო­გორ და რა­ტომ შე­ირ­ჩა, არ ვი­ცი.

- მე­რა­ბიშ­ვილს პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ბრა­ლი 2011 წლის 26 მა­ი­სის დარ­ბე­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­უმ­ძი­მა. რა იცით ამ საქ­მის თა­ო­ბა­ზე, ზო­გი­ერ­თი ამ დარ­ბე­ვა­ში უპირ­ვე­ლე­სად პრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­აკაშ­ვილს ადა­ნა­შა­უ­ლებს, მი­იჩ­ნევთ თუ არა, რომ ამ საქ­მე­ზე შე­იძ­ლე­ბა ისიც და­ი­კითხ­ოს?

- ბო­ლოს რო­გორ გან­ვი­თარ­და საქ­მის წარ­მო­ე­ბა, სამ­წუ­ხა­როდ, არ ვი­ცი, მაგ­რამ 26 მა­ი­სის და­ნა­შა­ულ­ში ვი­სი რო­ლიც კი გა­მო­იკ­ვე­თე­ბა, ყვე­ლა უნ­და და­ი­კითხ­ოს, მათ შო­რის პრე­ზი­დენ­ტიც.

- კი­დევ ერ­თი გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი საქ­მე, რო­მელ­თა­ნაც ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის კავ­ში­რი მთა­ვარ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ და­ა­ა­ნონ­სა, სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ა. მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რი თა­ვის დრო­ზე აცხ­ა­დებ­და, რომ ეს საქ­მე ა.წ. თე­ბერ­ვლის ბო­ლომ­დე გა­იხ­სნე­ბო­და, რა­ტომ შე­ფერ­ხდა გა­მო­ძი­ე­ბა?

- არ ვი­ცი, ალ­ბათ ვერ გათ­ვა­ლა მთა­ვარ­მა პრო­კუ­რორ­მა ის ვა­დე­ბი, რა ვა­დებ­შიც ამ საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა მო­ხერ­ხდე­ბო­და. ამა­ში მე ვე­რა­ნაირ ტრა­გე­დი­ას ვერ ვხე­დავ. გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე ძა­ლი­ან კარ­გი და კომ­პე­ტენ­ტუ­რი გა­მომ­ძი­ებ­ლის ხელ­ში­ა. ვი­ცი ისიც, რომ ამ საქ­მე­ზე მან ბევ­რი ახა­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვა. რად­გან მთა­ვარ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ეს და­ა­ა­ნონ­სა, ალ­ბათ ამ საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გე­ბი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი.

- რა ხდე­ბა პი­რა­დო­ბის ელექ­ტრო­ნუ­ლი მოწ­მო­ბე­ბის თა­ო­ბა­ზე, რო­გორც ვი­ცი, ამ სა­კითხ­ზე ფარ­თო სო­ცი­ო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვა ტარ­დე­ბო­და, რა შე­დე­გი მი­ი­ღეთ?

- კვლე­ვა უკ­ვე და­ვას­რუ­ლეთ, უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა პრე­ზენ­ტა­ცი­ა. მინ­და კი­დევ ერ­თხელ ავ­ხსნა, რომ ეს იქ­ნე­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი და არა­ფე­რი ამა­ზე მე­ტი. მოწ­მო­ბა­ში ჩა­ი­წე­რე­ბა მხო­ლოდ მო­ქა­ლა­ქის გვა­რი, სა­ხე­ლი, სქე­სი, და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი. არა­ნა­ი­რი სხვა ინ­ფორ­მა­ცია ამ მოწ­მო­ბა­ში არ და­ი­ტა­ნე­ბა. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ, ვთქვათ, დევ­ნილს ან სტუ­დენტს ენ­დო­მე­ბა, რომ მა­თი სტა­ტუ­სის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია იყოს მის პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბა­ში, ეს პრობ­ლე­მა არ იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ ეს მოხ­დე­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მო­ქა­ლა­ქის მოთხ­ოვ­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე. ჩვენ წი­ნა­აღ­მდეგ­ნი ვართ, ელექ­ტრო­ნ­უ­ლი მოწ­მო­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევ­დეს გა­ი­გოს, რა მარ­შრუ­ტით გა­და­ად­გილ­და ესა თუ ის მო­ქა­ლა­ქე დღის რა­ღაც მო­ნაკ­ვეთ­ში. ჩვენ ასე­ვე და­ვად­გი­ნეთ და ამა­ში სი­ნო­დის ძვე­ლი გან­ცხა­დე­ბაც დაგ­ვეხ­მა­რა, რომ პი­რა­დო­ბის ელექ­ტრო­ნულ მოწ­მო­ბა­ზე არა­ვი­თა­რი მხე­ცის თუ ან­ტიქ­რის­ტეს ნი­შა­ნი არ არის. გა­მო­ვიკ­ვლი­ეთ ძვე­ლი ლა­მი­ნი­რე­ბუ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბიც. არ მინ­და, მორ­წმუ­ნე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შე­ვა­ში­ნო, მაგ­რამ ათე­უ­ლო­ბით ათას ასე­თი მო­წმო­ბის ნომ­რებ­ში აღ­მოჩ­ნდა მიწყ­ო­ბი­ლად სა­მი ექ­ვსი­ა­ნი. ახალ ელექ­ტრო­ნულ მოწ­მო­ბებ­ში არ­სად ამ­გვა­რი კომ­ბი­ნა­ცია არ იქ­ნე­ბა.

- სა­ინ­ტე­რე­სო­ა, თუ გა­ნი­ხი­ლავთ ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბის სა­კითხს?

- და­ვე­ლო­დე­ბით ამ კვლე­ვის შე­დე­გებს, თუ სა­ქარ­თვე­ლოს მცხოვ­რებ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა ელექ­ტრო­ნულ პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბებს მი­სა­ღე­ბად მი­იჩ­ნევს, მა­შინ არა­ვი­თა­რი ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მოწ­მო­ბე­ბი არ იქ­ნე­ბა. ეს არ არის რო­მე­ლი­მე ერ­თი ჯგუ­ფის­თვის მო­სა­წო­ნი ან და­სა­წუ­ნი სა­კითხ­ი, ეს არის მთე­ლი ქვეყ­ნის საქ­მე. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ეს მოწ­მო­ბე­ბი გა­უ­ყალ­ბე­ბე­ლი­ა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს ბო­ლოს და ბო­ლოს გა­ვარ­კვი­ოთ, რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს ამ ქვეყ­ანა­ში და რამ­დე­ნია მათ­გან ამომ­რჩე­ვე­ლი. ამით ჩვე­ნი პარ­ტნი­ო­რი ქვეყ­ნე­ბი ბო­ლოს და ბო­ლოს მიგ­ვიჩ­ნე­ვენ ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლად. რა ხა­ნი­ა, ევ­რო­კავ­ში­რი გვეხ­ვე­წე­ბა, გვითხ­ა­რით, რამ­დე­ნი ხარ­თო. გა­უ­ყალ­ბე­ბე­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბი არის სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბის ნი­შა­ნი, ოღონდ ერ­თი პი­რო­ბით, ეს მოწ­მო­ბა არ უნ­და აძ­ლევ­დეს სა­ხელ­მწი­ფოს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, აკონ­ტროლოს თა­ვი­სი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი. კა­ნონ­ში შე­ვა ცვლი­ლე­ბა, რომ­ლის მიხ­ედ­ვი­თაც, პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბა­ზე მო­ქა­ლა­ქის ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ არა­ნა­ი­რი ინ­ფორ­მა­ცია არ და­ი­ტა­ნე­ბა. რო­გორც ჩანს, წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ნამ­დვი­ლად ჰქონ­და სწო­რედ მო­ქა­ლა­ქე­თა გა­კონ­ტრო­ლე­ბის მი­ზა­ნი, ამი­ტო­მაც იყო, რომ ამ მოწ­მო­ბა­ზე კარ­დი­ოგ­რა­მი­დან დაწყ­ე­ბუ­ლი, სამ­გზავ­რო ბი­ლე­თით დას­რუ­ლე­ბუ­ლი, ყვე­ლაფ­რის და­ტა­ნას აპი­რებ­დნენ.

- ქალ­ბა­ტო­ნო თე­ა, რა იცით თქვე­ნი წი­ნა­მორ­ბე­დის შე­სა­ხებ, თუ არის თქვენ­თვის რა­ი­მე ცნო­ბი­ლი მი­სი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის თა­ო­ბა­ზე?

- ზუ­რაბ ადე­იშ­ვი­ლის თა­ო­ბა­ზე ნამ­დვი­ლად არა­ფე­რი ვი­ცი. თავ­და­პირ­ვე­ლად მის შე­სა­ხებ საკ­მა­ოდ ბევ­რი ინ­ფორ­მა­ცია მო­დი­ო­და, ვი­ცო­დით, რომ ის ქვეყ­ნი­დან ქვე­ყა­ნა­ში გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და. ამ­ჯე­რად სად იმ­ყო­ფე­ბა, არ ვი­ცი. მთა­ვა­რი­ა, რაც შე­იძ­ლე­ბა მა­ლე მო­ნა­ხონ სა­მარ­თალ­დამ­ცავ­მა სტრუქ­ტუ­რებ­მა და და­აბ­რუ­ნონ ქვე­ყა­ნა­ში, რა­თა პა­სუ­ხი აგოს ყვე­ლა იმ უსა­მარ­თლო­ბის­თვის, რაც სა­ვა­რა­უ­დოდ აქვს ჩა­დე­ნი­ლი. ჩვენ ამ უსა­მარ­თლო­ბის შე­დე­გებს ყო­ველ­დღი­უ­რად ვიმ­კით - დაწყ­ე­ბუ­ლი იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლე­ბის ასა­შე­ნებ­ლად წარ­თმე­უ­ლი მი­წე­ბი­დან და დამ­თავ­რე­ბუ­ლი და­ტე­რო­რე­ბუ­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბით. ვი­საც ეს ევა­ლე­ბა, ინ­ტერ­პოლ­სა თუ ჩვენს სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს, მივ­მარ­თავ, მა­ლე და­აბ­რუ­ნონ ქვე­ყა­ნა­ში, მე კი ვპირ­დე­ბი ადე­იშ­ვილს, რომ მას და­ვახ­ვედ­რებ სა­მარ­თლი­ან სა­სა­მარ­თლოს.

- იმ პრო­ცესს, რა­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნას ვე­ძა­ხით, და­სავ­ლე­თი­დან საკ­მა­ოდ კრი­ტი­კუ­ლად აფა­სე­ბენ. ბო­ლო ხანს არა­ერ­თი კრი­ტი­კუ­ლი სტა­ტია თუ გან­ცხა­დე­ბა ვნა­ხეთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის და­კა­ვე­ბის შემ­დეგ, რას იტყ­ვით ამა­ზე?

- მიმაჩნია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა და­სავ­ლე­თის მი­მართ თა­ვის მარ­თლე­ბის რე­ჟიმ­ში არ უნ­და იყოს, რად­გან სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა არის ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სურ­ვი­ლი და დაკ­ვე­თა. და­ნა­ნე­ბით მინ­და გა­ვიხ­სე­ნო ის დრო, რო­დე­საც სა­ა­კაშ­ვილს პი­რად ტყვედ ჰყავ­და სულ­ხან მო­ლაშ­ვი­ლი და მა­თი­ას იორ­შის შეშ­ფო­თე­ბას თუ არ ჩავ­თვლით, მა­შინ და­სავ­ლეთს დი­დი პრო­ტეს­ტი არ გა­მო­უთ­ქვამს იმის გა­მო, რომ ამ ადა­მი­ანს სხე­უ­ლი სი­გა­რე­ტით ჰქონ­და დამ­წვა­რი და ჯურ­ღმულ­ში ჰყავ­დათ დამ­წყვ­დეუ­ლი. აშ­კა­რა­ა, და­სავ­ლე­თის დამო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­მართ ძა­ლი­ან ლო­ი­ა­ლუ­რი იყო. ის ამ უპი­რო­ბო ნდო­ბამ გარ­ყვნა, რო­გორც პო­ლი­ტი­კო­სი. დღეს ჩვენს მი­მართ ნამ­დვი­ლად ის­მის პრე­ტენ­ზი­უ­ლი ტო­ნი და­სავ­ლე­თის­გან, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლის რე­ჟი­მის ზო­გი­ერ­თი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ჯერ კი­დევ ახერ­ხებს, ასე ვთქვათ, თა­ვის მსხვერ­პლად გა­სა­ღე­ბას. იმ ხალხს, რო­მელ­მაც ცხრაწ­ლი­ა­ნი უსა­მარ­თლო­ბა იწ­ვნია და გა­უ­ბე­დუ­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხე­ბი და­ტო­ვა, არ სჭირ­დე­ბა იმის ახ­სნა, რა­ტომ უნ­და იჯ­დეს ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი ცი­ხე­ში. მთა­ვა­რი­ა, ის იჯ­დეს კარგ პი­რო­ბებ­ში. სო­ზარ სუ­ბა­რის­გან ვი­ცი, რომ მე­რა­ბიშ­ვი­ლი დღეს გა­ცი­ლე­ბით უკე­თეს პი­რო­ბებ­ში ზის, ვიდ­რე იჯ­და სულ­ხან მო­ლაშ­ვი­ლი. ვიტყ­ვი იმა­საც, რომ მე­რა­ბიშ­ვი­ლის საქ­მე იქ­ნე­ბა გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი, ვიდ­რე თა­ვის დროზე სულ­ხან მო­ლაშ­ვი­ლის საქ­მე იყო. და­სავ­ლე­თი კი თა­ვი­სუ­ფა­ლი­ა, ჩა­მო­ვი­დეს, ეწ­ვი­ოს მე­რა­ბიშ­ვილს ცი­ხე­ში, და­ათ­ვა­ლი­ე­როს რა ვი­თა­რე­ბა­შია და ა.შ.

- ბო­ლო ხანს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სო­ცი­ო­ლო­გი­უ­რი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, თქვენ აშ­კა­რად ლი­დე­რობთ პო­ლი­ტი­კურ რე­ი­ტინ­გებ­ში, რას იტყ­ვით, რა არის ამის უმ­თავ­რე­სი მი­ზე­ზი?

- მი­მაჩ­ნი­ა, რომ ეს დრო­ე­ბი­თი­ა, მაგ­რამ თუ ხალხს აქვს ჩემს მი­მართ კე­თილ­გან­წყო­ბა, ამას მხო­ლოდ იმას მი­ვა­წერ, რომ ტყუ­ი­ლის თქმა არ შე­მიძ­ლი­ა. რო­დე­საც რა­ღაც მი­ჭირს, ვამ­ბობ, რომ მი­ჭირს; რო­დე­საც რა­ღა­ცას ვერ ვა­კე­თებ, ვამ­ბობ, რომ ვერ ვა­კე­თებ; თუ რა­ღა­ცა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვერ ვი­ღებ, ამა­ზეც ღი­ად ვლა­პა­რა­კობ.

- ხომ არ ფიქ­რობთ, რომ თქვენს რე­ი­ტინგს და­ა­ზა­რა­ლებს თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბა სექ­სუ­ა­ლუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის შე­სა­ხებ. რო­გორც 17-მა მა­ის­მა აჩ­ვე­ნა, თქვე­ნი პო­ზი­ცია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­ცთუ მცი­რე ნა­წი­ლის­თვის მი­სა­ღე­ბი არ არის.

- სექ­სუ­ა­ლუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის წევ­რე­ბი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი არი­ან. არ შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ანს იმის გა­მო სცე­მო, გა­ლა­ხო და თავს და­ეს­ხა, რომ მას გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორი­ენ­ტა­ცია აქვს. ნე­ბის­მი­ე­რი ძა­ლა­დო­ბა ჩემ­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლი­ა. თუ რა­ი­მე ტი­პის ძა­ლა­დო­ბა ჩემ­თვის მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბა, მა­შინ მე არ უნ­და ვი­ყო ამ ქვეყ­ნის იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრი. მი­უ­ხედა­ვად 17 მა­ი­სი­სა, მჯე­რა, რომ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ჰუ­მა­ნუ­რი და შემ­წყნა­რე­ბე­ლი­ა. მე არ მიყ­ვარს სხვის პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ყუ­რე­ბა, ეს არის უად­გი­ლო ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა. ჩემ­თვის მთა­ვა­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნია და არ მეს­მის მა­თი, ვინც აგ­რე­სი­უ­ლა­დაა გან­წყო­ბი­ლი, რო­დე­საც ვი­ღა­ცას ვი­ღა­ცა მოს­წონს. რაც შე­ე­ხე­ბა ეკ­ლე­სი­ი­სა და სა­ხელ­მწი­ფოს ურ­თი­ერ­თო­ბას, მი­მაჩ­ნი­ა, რომ 17 მა­ი­სის შემ­დეგ ეკ­ლე­სი­ამ და სა­ხელ­მწი­ფომ შეძ­ლეს ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, ისე­თი, რო­გო­რიც ამ ქვე­ყა­ნას ეკად­რე­ბა. ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რიას თუ თვალს გა­და­ვავ­ლებთ, ვნა­ხავთ, რომ, რო­დე­საც სა­ე­რო პი­რე­ბი არ იყ­ვნენ სა­თა­ნა­დო სი­მაღ­ლე­ზე, სა­ეკ­ლე­სიო პი­რე­ბი კის­რუ­ლობ­დნენ სა­ე­რო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის როლ­საც... მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ ძა­ლა­დო­ბა­ში სა­ეკ­ლე­სიო პი­რე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ, ეკ­ლე­სია იმ­სა­ხუ­რებს ან­გა­რი­შის გა­წე­ვას და დიდ პა­ტი­ვის­ცე­მას. რა­საც ახ­ლა ვიტყ­ვი, არა­სო­დეს მით­ქვამს: სა­ე­რო ხე­ლი­სუფ­ლებს ორი მო­ვა­ლე­ო­ბა გვაქვს, ერ­თი - და­ვიც­ვათ ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბი და კა­ნო­ნი იყოს ყვე­ლას­თვის კა­ნო­ნი. მე­ო­რე მო­ვა­ლე­ო­ბა კი ის არის, ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბი­სას არ დაგ­ვა­ვიწყ­დეს, რომ ჩვენს ეკ­ლე­სი­ა­ში არის ერ­თი ისე­თი ნა­თე­ლი წერ­ტი­ლი, რო­გორიც კა­თო­ლი­კოს­-პატ­რი­არ­ქი­ა, ის დღეს გარ­კვე­ულ ასაკ­ში­ა, რაც აუ­ცი­ლებ­ლად უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

- ბო­ლო დრო­ის ერ­თ-ერ­თი მთა­ვა­რი თე­მა უცხ­ო­ე­ლე­ბის მი­ერ ქარ­თუ­ლი მი­წე­ბის ყიდ­ვა­ა. რო­გორც შე­ვიტყ­ვეთ, იგეგ­მე­ბა ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის შეც­ვლა.

- ჩვე­ნი ინი­ცი­ა­ტი­ვის მი­ზა­ნი­ა, გან­ხორ­ცი­ელ­დეს ქარ­თუ­ლი მი­წის უკე­თე­სი მარ­თვა. ამ პრო­ცეს­ში უნ­და გა­ნი­საზღ­ვროს, გას­ხვის­დეს თუ არა ეს მი­წა უცხ­ო­ე­ლებ­ზე, ან რო­დის უნ­და გას­ხვის­დეს. შე­იქ­მნა სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც საკ­მა­ოდ მრა­ვალ­რიცხ­ო­ვა­ნი­ა. სამ­წუ­ხა­როდ, და­ზუს­ტე­ბით არ ვი­ცით, რას ვფლობთ, რა ტი­პის მი­წებს, ვის ხელ­შია ეს მი­წე­ბი და ვის ხელ­შიც არის, კა­ნო­ნი­ე­რია თუ არა ეს ფლო­ბა. ჯერ­ჯე­რო­ბით ხდე­ბა პრობ­ლე­მა­ტი­კის აღ­ნუს­ხვა. ეს პრობ­ლე­მე­ბი მრა­ვალ­გვა­რი­ა. რო­დე­საც უკ­ვე აღი­ნუს­ხე­ბა პრობ­ლე­მა­ტი­კა, და­ი­წე­რე­ბა მი­წის კო­დექ­სი. ამის შემ­დეგ გაცხ­ად­დე­ბა, რა ვა­დით გა­მოცხ­ად­დე­ბა მო­რა­ტო­რი­უ­მი მი­წის გა­ყიდ­ვა­ზე. ეს არ უნ­და მოხ­დეს ძა­ლი­ან ხან­გრძლი­ვი დრო­ით, რად­გან კერ­ძო სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბა ხელ­შე­უ­ხე­ბე­ლია და არ შე­იძ­ლე­ბა დი­დი ხნით გა­და­ი­დოს მი­წის რე­გის­ტრა­ცი­ა, თუ­კი ამ­გვა­რი მოთხ­ოვ­ნა კა­ნო­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბა. ვინც უკ­ვე იყი­და და და­ა­რე­გის­ტრი­რა მი­წა, მას რა თქმა უნ­და, არ შე­ვე­ხე­ბით, რად­გან ჩვენ ვართ ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო. აქ ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ მო­მა­ვალ­ში ქა­ო­სუ­რად არ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს ქარ­თუ­ლი მი­წის გა­ყიდ­ვა.

- რო­გორ აფა­სებთ გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილს, რო­გორც საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­დატს. რო­გორც ვნა­ხეთ, "შრო­მის კო­დექ­სთან" და­კავ­ში­რე­ბით თქვენ შო­რის მცი­რე და­პი­რის­პი­რე­ბა იყო. სა­ინ­ტე­რე­სოა რო­გორ გაგ­რძელ­და ეს და­პი­რის­პი­რე­ბა. რო­გორც ვი­ცი, იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს მი­ერ მომ­ზა­დე­ბულ კა­ნონ­პრო­ექ­ტში პარ­ლა­მენ­ტი ცვლი­ლე­ბებს გეგ­მავს.

- გი­ორ­გის 90-ი­ა­ნი წლე­ბი­დან ვიც­ნობ. ის ერ­თადერ­თი ადა­მი­ა­ნია ამ მთავ­რო­ბა­ში, რო­მელ­საც პო­ლი­ტი­კის გა­მო არ ვიც­ნობ. "შრო­მის კო­დექ­სის" მი­სე­უ­ლი კრი­ტი­კა ჩემ­ზე პი­როვ­ნულ თავ­დას­ხმად არ აღ­მიქ­ვამს. ის ჩვენ მი­ერ მომ­ზა­დე­ბულ "შრო­მის კო­დექსს" პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან აკ­რი­ტი­კებ­და. ჩვენს შო­რის ჯან­სა­ღი დი­ა­ლო­გი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, შე­სა­ბა­მი­სად, რო­გორც გი­ორ­გის, ასე­ვე სხვა კრი­ტი­კო­სე­ბის აზ­რი პარ­ლა­მენ­ტის დო­ნე­ზე გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იქ­ნა. ამას ჩვენს შო­რის არა­ნა­ი­რი გა­გრ­ძე­ლე­ბა არ მოჰ­ყო­ლი­ა, გარ­და პრი­ვა­ტუ­ლი ხა­სი­ა­თის ხუმ­რო­ბე­ბი­სა, რი­თაც არ გა­დაგ­ღლით. რაც შე­ე­ხე­ბა კო­დექსს, ის მე­ო­რე მოს­მე­ნით მი­ი­ღო პარ­ლა­მენ­ტმა, მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე დე­ბუ­ლე­ბა გა­იხ­სნა ახა­ლი გან­ხილ­ვის­თვის. ეს ეხე­ბა რამ­დე­ნი­მე მუხლს. ამ გან­ხილ­ვა­ში ჩე­მი მო­ად­გი­ლე სან­დრო ბა­რა­მი­ძე მი­ი­ღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ჩე­მი სა­ხე­ლით, და ვფიქ­რობ, თვი­თონ პრე­მი­ე­რიც ჩა­ერ­თვე­ბა ამ პრო­ცეს­ში, რა­თა რაც შე­იძ­ლე­ბა ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი მო­ი­ძე­ბოს. ამ პრო­ცესს ტრა­გ­ი­კუ­ლად არ ვუ­ყუ­რებ. თუ შრო­მის კო­დექ­სი იმ ფორ­მით, რა ფორ­მი­თაც იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრომ წარ­ად­გი­ნა, მე­სა­მე მოს­მე­ნით არ დამ­ტკიც­დე­ბა პარ­ლა­მენ­ტის მი­ერ, თუ ჩვენს მი­ერ ჩა­დე­ბუ­ლი სუ­ლის­კვე­თე­ბა არ დარ­ჩა, მა­შინ სა­ქარ­თვე­ლოს უპირ­ვე­ლე­სად სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში შე­ექ­მნე­ბა პრობ­ლე­მა და ჩვე­ნი მთავ­რო­ბის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გუნ­დი­სა და მი­სი წარ­მა­ტე­ბის­თვის ეს დი­დი წი­ნა­ღო­ბა იქ­ნე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რეზ­ზე. ჩე­მი ფუნ­ქცი­ა­ა, ჩე­მი გუნ­დის წევ­რებს ხა­რის­ხი­ა­ნი კა­ნო­ნი მი­ვა­წო­დო, მო­ი­წო­ნე­ბენ თუ არა, მა­თი საქ­მე­ა. რაც შე­ე­ხე­ბა საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­და­ტო­ბას, მე გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი ძა­ლი­ან მომ­წონს, თუმ­ცა ვარ სუ­ბი­ექ­ტუ­რი, რო­ცა მას ვე­რა­ფერს ვუ­წუ­ნებ. რო­გორც უკ­ვე ვთქვი, მას დი­დი ხა­ნია ვიც­ნობ და ად­რეც და პო­ლი­ტი­კუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის დრო­საც ხში­რად დამ­ხმა­რე­ბია კარ­გი რჩე­ვით.

ნათია დოლიძე

ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"

(გამოდის ოთხშაბათობით)

LIVE: გია ხუხაშვილი "ნიუსრუმიდან"

"ანტიგმირი უნდა დამალო" -  გია ხუხაშვილი  პარლამენტიდან ვანო ზარდიაშვილის წასვლაზე

უკრაინის პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაზე საქმე აღძრა