რა­ტომ იმ­ყო­ფე­ბო­და კუბ­ლაშ­ვი­ლის მო­ად­გი­ლე ბრი­უ­სელ­ში უგუ­ლა­ვას­თან ერ­თად

რა­ტომ იმ­ყო­ფე­ბო­და კუბ­ლაშ­ვი­ლის მო­ად­გი­ლე ბრი­უ­სელ­ში უგუ­ლა­ვას­თან ერ­თად

სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე რთ­ულ პრო­ცე­სებ­ზე, ცვლი­ლე­ბე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რი, სა­მარ­თლის დოქ­ტო­რი ევა გო­ცი­რი­ძე გვე­სა­უბ­რე­ბა.

- ახალ­ცი­ხე­ში მო­სა­მარ­თლე გო­ჩა ჯე­ი­რა­ნაშ­ვი­ლის მი­ერ გა­მო­ტა­ნილ გა­ნა­ჩენს საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბი მოჰ­ყვა; რა რე­ა­გი­რე­ბა შე­უძ­ლია ამ შემ­თხვე­ვა­ში იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლეს საბ­ჭოს?

- რა თქმა უნ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან სა­სა­მარ­თლო­ზე თავ­დას­ხმა, კვერ­ცხე­ბი­სა და ქვის სრო­ლა მი­უ­ღე­ბე­ლი­ა, მაგ­რამ ეს სა­სა­მარ­თლო­სად­მი ძალ­ზე და­ბა­ლი ნდო­ბით შე­იძ­ლე­ბა აიხ­სნას. ამ კონ­კრე­ტულ ფაქ­ტზე მხო­ლოდ ერთს ვიტყ­ვი: აღ­მოჩ­ნდა, რომ ბორ­ჯო­მის პო­ლი­ცი­ის ყო­ფილ უფ­როს მა­მუ­კა ხვა­და­გი­ა­ნის საქ­მე­ზე მი­ღე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მო­სა­მარ­თლე გო­ჩა ჯე­ი­რა­ნაშ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი და ერ­თა­დერ­თი გა­მა­მარ­თლე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნი­ა, რაც, ჩე­მი აზ­რით, თა­ვის­თა­ვად მრავ­ლის­მეტყ­ვე­ლი­ა. მო­სა­მარ­თლე არ აგებს პა­სუხს ისე­თი სა­სა­მარ­თლო შეც­დო­მი­სათ­ვის, რო­მე­ლიც მის თუნ­დაც მცდარ სა­მარ­თლებ­რივ შე­ხე­დუ­ლე­ბებს და მის ში­ნა­გან რწმე­ნას ეყ­რდნო­ბა, მაგ­რამ მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის გან­ზრახ გამ­რუ­დე­ბი­სათ­ვის მო­სა­მარ­თლე პა­სუხს აგებს, მათ შო­რის დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სა­მარ­თალ­წარ­მო­ე­ბის გზით, რი­სი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბაც იუს­ტი­ცი­ის საბ­ჭოს შე­სა­ბა­მი­სი სა­ჩივ­რის არ­სე­ბო­ბი­სას აქვს. მე­ო­რე მხრივ, დის­ციპ­ლი­ნუ­რი მე­ქა­ნიზ­მე­ბი არ უნ­და იქ­ნეს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან მო­სა­მარ­თლე­თა უსა­ფუძ­ვლო გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ინ­სტრუ­მენ­ტად. სა­ზო­გა­დოდ, მო­სა­მარ­თლე­თა შე­უც­ვლე­ლო­ბის პრინ­ცი­პი და უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი ვა­და უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია სა­სა­მარ­თლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად.

- მო­სა­მარ­თლე­თა ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ­მა ასო­ცი­ა­ცი­ამ გა­ნაცხ­ა­და, რომ უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლე ზა­ზა მე­იშ­ვი­ლი ბრი­უ­სელ­ში გა­მარ­თულ ევ­რო­პის სა­ხალ­ხო პარ­ტი­ის, "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" პარ­ტნი­ო­რის კონ­ფე­რენ­ცი­ას და­ეს­წრო. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ის თბი­ლი­სის მერ გი­გი უგუ­ლა­ვას­თან ერ­თად იყო, რო­მე­ლიც ბრალ­დე­ბუ­ლი­ა.

- მე­იშ­ვი­ლის ამ ვი­ზიტს გი­გი უგუ­ლა­ვას­თან ერ­თად უარ­ყო­ფი­თად ვა­ფა­სებ, - სა­მო­სა­მარ­თლო ეთი­კა მო­სა­მარ­თლეს უკ­რძა­ლავს პარ­ტი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. მო­სა­მარ­თლე ვალ­დე­ბუ­ლი­ა, ყო­ველ­თვის და­იც­ვას თა­ვი­სი პარ­ტი­უ­ლი ნე­იტ­რა­ლუ­რო­ბის იმი­ჯი, რა­თა ეჭ­ვქვეშ არ და­ა­ყე­ნოს თა­ვი­სი მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლო­ბა მო­მა­ვალ­ში გან­სა­ხილ­ველ საქ­მე­ებ­ზე. ზა­ზა მე­იშ­ვი­ლი უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის პა­ლა­ტის თავ­მჯდო­მა­რე­ა, შე­სა­ბა­მი­სად, დი­დი ალ­ბა­თო­ბით, ად­რე თუ გვი­ან, თუ­კი გი­გი უგუ­ლა­ვას გა­მო­ძი­ე­ბა ბრალს არ მო­უხ­სნის, მი­სი საქ­მე უზე­ნა­ეს სა­სა­მარ­თლო­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბა გან­სა­ხილ­ვე­ლად, და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ექ­ნე­ბა ობი­ექ­ტუ­რი არ­გუ­მენ­ტე­ბი მის მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლო­ბა­ში ეჭ­ვის შე­სა­ტა­ნად.

ნინო კვიტაშვილი

ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"

(გამოდის ოთხშაბათობით)

LIVE: გია ხუხაშვილი "ნიუსრუმიდან"

"ანტიგმირი უნდა დამალო" -  გია ხუხაშვილი  პარლამენტიდან ვანო ზარდიაშვილის წასვლაზე

უკრაინის პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაზე საქმე აღძრა