ავტორი:

აპრილის ფინანსური ჰოროსკოპი - ვის გამოუჩნდება შემოსავლის ახალი წყარო, ვის ელის პრემია და ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს ემუქრებათ პრობლემები

აპრილის ფინანსური ჰოროსკოპი - ვის გამოუჩნდება შემოსავლის ახალი წყარო, ვის ელის პრემია და ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს ემუქრებათ პრობლემები

როგორია აპრილის ფინანსური ჰოროსკოპი და რას პროგნოზირებენ ასტროლოგები ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის:

 • ვერძი

უამ­რა­ვი საქ­მის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ და მუ­დამ გან­სხვა­ვე­ბულ სფე­რო­ებ­ში. ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა თქვენ­გან დიდ ენერ­გი­ას მი­თხოვს. ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­აგ­ვა­რეთ. გა­და­ა­მოწ­მეთ გა­მო­უც­დე­ლი კო­ლე­გე­ბის მიერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე, რათა მის გამო და­პი­რის­პი­რე­ბა არ მო­გი­ვი­დეთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ეცა­დეთ, სა­კუ­თარ თავ­ზე არ აი­ღოთ ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან. და­უ­მე­გობ­რდით მათ და შეხ­მატ­კბი­ლე­ბუ­ლად უფრო კარ­გად გა­უმკლავ­დე­ბით ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს. თუ ხელ­ში დიდი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი თან­ხა ჩა­გი­ვარ­დე­ბათ, და­ხარ­ჯვა არ იჩ­ქა­როთ. სა­სურ­ვე­ლია, ონ­ლა­ინ და­ეს­წროთ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მას­ზე თქვე­ნი კა­რი­ე­რაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

აპ­რილ­ში ნუ შე­ი­ძენთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს. ფუ­ლიც მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ. ძი­რი­თა­დად - სა­ჭი­რო და აუ­ცი­ლე­ბელ ნივ­თებ­ზე.

 • კურო

ვერ გე­ტყვით, რომ მარ­ტი­ვი თვე და­გიდ­გათ. უფრო მე­ტიც, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ნერ­ვი­უ­ლო­ბა გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი, ბრძე­ნი - რათა არ მი­ი­ღოთ ნაჩ­ქა­რე­ვი და მცდა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ სი­ტუ­ა­ცია, რათა თუ ვინ­მე შეც­დო­მას და­უშ­ვებს, ყვე­ლა რომ არ და­ზა­რალ­დეთ, სწრა­ფად­ვე გა­მო­ას­წო­როთ. ეცა­დეთ, გა­ერ­კვეთ ნი­უ­ან­სებ­ში, ბრმად ნუ­რა­ვის ენ­დო­ბით. იუ­რი­დი­უ­ლი კონ­სულ­ტა­ცია დაგ­ჭირ­დე­ბათ ახალ­ბე­და ბიზ­ნეს­მე­ნებს.

სა­ჭირ­ბო­რო­ტო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას, სა­ნამ არ გა­დახ­ტე­ბით და თავს უსაფრ­თხოდ არ იგ­რძნობთ, ჰოპ­ლას ნუ და­ი­ძა­ხებთ. და­ზო­გეთ ენერ­გია და ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. უნდა შეძ­ლოთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მოგ­ვა­რე­ბა.

და­ქი­რა­ვე­ბულ კუ­რო­ებს, ვურ­ჩევთ, და­ექ­ვემ­დე­ბა­რონ უფ­რო­სის მი­თი­თე­ბეს, მარ­თა­ლია, ცოტა შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ჭირ­დეთ ახალ სა­მუ­შაო პი­რო­ბებ­თან შე­გუ­ე­ბა, მაგ­რამ უნდა მო­სინ­ჯოთ. ეცა­დეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ნიჭი იმ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც კარ­გად გა­მოგ­დით. აზარ­ტით და შე­მარ­თე­ბით შე­უ­დე­ქით იმ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, რაც სარ­ფი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გგო­ნი­ათ. და­უ­მე­გობ­რდით ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებ­საც პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში თქვენ­თვის რჩე­ვის მო­ცე­მა, დახ­მა­რე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ პრე­მია კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის ან და­იბ­რუ­ნოთ ვალი. ერთი სი­ტყვით, ფული გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად.

 • ტყუპები

მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო საქ­ცი­ე­ლის­გან, არა­ვინ და­ამ­ცი­როთ და გა­აკ­რი­ტი­კოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი ნიჭი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ში ან ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში. გა­და­ხე­დეთ წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი შეს­წო­რე­ბას სა­ჭი­რო­ებ­დეს. აპ­რილ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც მო­მა­ვალ­ში მსხვი­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას და­ი­წყებთ. მო­ე­რი­დეთ ვა­ლე­ბი­სა და კრე­დი­ტე­ბის აღე­ბას.

ნუ გშურთ სხვი­სი წარ­მა­ტე­ბის ან სიმ­დიდ­რის, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათი, ვი­საც გავ­ლე­ნი­ა­ნი მფარ­ვე­ლი ეხ­მა­რე­ბა წინსვლა­ში. თქვენ საკ­მა­რი­სი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ, რომ ნე­ბის­მი­ერს გა­ე­ჯიბ­როთ. არ იზარ­მა­ცოთ, შე­ად­გი­ნეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა და გა­აქ­ტი­ურ­დით. აპ­რი­ლი კარ­გი თვეა ონ­ლა­ინ ლექ­ცი­ებ­ზე და­სას­წრე­ბად, ახა­ლი ცოდ­ნის, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მი­სა­ღე­ბად, რაც მო­მა­ვალ­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

 • კირჩხიბი

საქ­მე­ე­ბი თით­ქოს სახ­ლი­დან უნდა აკე­თოთ, თქვენ­თვის მშობ­ლი­ურ გა­რე­მო­ში, მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მო­გაკ­ლდე­ბათ. ისევ ისე­თი აქ­ტი­უ­რი უნდა იყოთ, რო­გორც ადრე. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, შე­იძ­ლე­ბა წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­თვის აპ­რილ­ში მი­ი­ღოთ ანა­ზღუ­რე­ბა.

სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი ნიჭი. ინი­ცი­ა­ტი­ვა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­კუ­თარ თავ­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ. ეცა­დეთ, ყვე­ლა ახალ­გა­მო­ჩე­ნი­ლი კლი­ენ­ტი ან საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რი მიკ­როს­კო­პის ქვეშ გა­ნი­ხი­ლოთ. ბიზ­ნეს­ში მე­ტად მა­თე­მა­ტი­კო­სი უნდა იყოთ, ვიდ­რე კრე­ა­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბის ავ­ტო­რი.

გაფრ­თხილ­დით, არ გახ­დეთ აფე­რის­ტე­ბის მსხვერ­პლი. გან­სა­კუთ­რე­ბით უნდა გა­უფრ­თხილ­დეთ ფი­ნან­სებს. აგ­რეთ­ვე, ყური და­უგ­დეთ კომ­პე­ტენ­ტურ ადა­მი­ა­ნებს, როცა ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას გა­და­წყვეტთ. თუ იუ­რის­ტი, ბუ­ღალ­ტე­რი ან ბრო­კე­რი ხართ, მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ, რომ უზუს­ტო­ბე­ბი არ გა­გე­პა­როთ.

 • ლომი

წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ახალ საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან ან კო­ლე­გას­თან მეტი ტაქ­ტი და მოთ­მი­ნე­ბა უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. სხვა­თა შო­რის, თქვენს ქცე­ვა­ზე მარ­ტო კა­რი­ე­რა კი არა, ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა­ცაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

თვის და­სა­წყის­ში მცი­რე ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სი ნუ შე­გა­ში­ნებთ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით სი­ტუ­ა­ცია და­რე­გუ­ლირ­გე­ბა. გა­იც­ნობთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. აპ­რი­ლი კარ­გი თვეა სა­ბავ­შვო საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში ფუ­ლის გა­და­სა­რი­ცხა­ვად.

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში მო­ე­რი­დეთ ნაჩ­ქა­რე­ვი დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნას. შე­იძ­ლე­ბა და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლად მუ­შა­ო­ბამ უფრო კარ­გი შე­დე­გი მო­გი­ტა­ნოთ, ვიდ­რე კო­ლექ­ტივ­ში საქ­მი­ა­ნო­ბამ. არ გა­ტე­ხოთ ყუ­ლა­ბა, თუ ფულს არ გაფ­ლან­გავთ, ფული ყვე­ლა­ფერ­ზე გე­ყო­ფათ.

 • ქალწული

თვის მთა­ვა­რი სა­კი­თხი ფული გახ­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა კრე­დი­ტი­სა და ვა­ლის გა­რე­შე ვერ გაძ­ლოთ. წი­ნას­წარ გა­ი­ა­რეთ კონ­სულ­ტა­ცია პრო­ფე­სი­ო­ნალ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვინც სწორ გზა­ზე და­გა­ყე­ნებთ. შე­იძ­ლე­ბა ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბის­გა­ნაც მი­ი­ღოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი უფრო მარ­ტი­ვად გა­დაჭ­რით ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებს. შუა თვე­ში შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რი შე­იც­ვა­ლოთ. ზო­გი­ერთს მივ­ლი­ნე­ბა ელის. ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­კი­თხე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ და­გეგ­მვას მო­ი­თხოვს. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე. არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ თქვე­ნი ენერ­გია ტყუ­ი­ლად, თა­ვი­ან­თი საქ­მე­ე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ და­გა­ხარ­ჯი­ნოთ.

სამ­სა­ხურ­ში რჩე­ვის­თვის გა­მოც­დილ კო­ლე­გებს მი­მარ­თეთ. სა­სურ­ველს თა­მა­მად და მარ­ტვად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ და ვერც ვე­რა­ვინ შე­გიშ­ლით ხელს.

 • სასწორი

გლო­ბა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით სამ­სა­ხურ­ში. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბა ონ­ლა­ინ და­ა­რე­გუ­ლი­რეთ. საქ­მე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა დაღ­ლი­ლო­ბა­საც კი მო­გა­ნი­ჭებთ. არ იზარ­მა­ცოთ და გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სოთ.

უცხო­ელ კო­ლე­გებ­თან მუ­შა­ო­ბა კარგ გა­მოც­დი­ლე­ბა­საც მო­გი­ტანთ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­ი­მე­დო­ო­ბა­ზე რომ გა­მოც­დით, გვერ­დი­დან აღარ მო­ი­ცი­ლებთ. მაგ­რამ კა­ტე­გო­რი­უ­ლად მო­ვი­თხოვთ, რომ ყვე­ლა და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე და­ას­რუ­ლოთ. რთუ­ლი მო­მენ­ტე­ბი კო­ლე­გებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ და კი­დევ ერთი, სა­დაც არ გე­კი­თხე­ბი­ან, აზრს ნუ გა­მოთ­ქვამთ ანუ "ენას კბი­ლი უნდა და­ა­ჭი­როთ".

იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი არ გაქვთ, და­მა­ტე­ბი­თი შე­მოს­ვა­ლის წყა­როს მო­ძი­ე­ბა­ზე იზ­რუ­ნეთ. არ თქვათ უარი არა­ნა­ირ საქ­მე­ზე, ის შე­იძ­ლე­ბა თა­ვი­დან მო­გეჩ­ვე­ნოთ რთუ­ლი, მაგ­რამ დრო­ის გას­ვლის შემ­დეგ მარ­ტი­ვად აუ­ღებთ ალ­ღოს ფული შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტერ­ნეტ საქ­მი­ა­ნო­ბა­მაც კი მო­გი­ტა­ნოთ.

 • მორიელი

სამ­სა­ხურ­ში პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ხართ, მაგ­რამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბაც გი­ჭირთ და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გაც. გაფრ­თხილ­დით, არ შე­გექ­მნათ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა კა­ნონ­თან. აპ­რილ­ში მო­ე­რი­დეთ ისეთ პრო­ექ­ტებს, რომ­ლე­ბიც ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის სა­ზი­ა­ნოა. წინა თვე­ში კა­რად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის პრე­მი­ას მი­ი­ღებთ, რა­საც პი­რა­დი ხარ­ჯი­სა და მგზავ­რო­ბის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნებთ.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი გე­ლით შუა აპ­რილ­ში, ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფერს მშვი­დად და გა­გე­ბით მო­ე­კი­დოთ. დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. არ და­ა­ბან­დოთ ფული უსარ­გებ­ლო საქ­მე­ებ­ში. ფული გო­ნი­ე­რად ხარ­ჯეთ.

თქვე­ნი მო­თხოვ­ნე­ბი და მო­საზ­რე­ბე­ბი თა­ნამ­შრომ­ლებს გარ­კვე­ვით უნდა გა­აც­ნოთ. შე­იძ­ლე­ბა ტყუ­ი­ლად და­გა­და­ნა­შა­უ­ლონ და ეცა­დეთ, ფაქ­ტებ­ზე დაყ­რდნო­ბით და­იც­ვათ სა­კუ­თა­რი თავი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ უცხო­ურ კომ­პა­ნი­ებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. ნუ შე­გე­პა­რე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ში ეჭვი, გა­ბე­დუ­ლად იმოქ­მე­დეთ.

 • მშვილდოსანი

ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, არა­ვინ შე­გი­შა­ლოთ ხელი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. სამ­სა­ხურ­ში ცვლი­ლე­ბი ცოტა ამო­გაგ­დებთ რე­ჟი­მი­დან. შე­იძ­ლე­ბა სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან მო­გი­წი­ოთ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბამ, ჩვე­ნე­ბის მი­ცე­მამ. შე­იძ­ლე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ უცხო­ურ კომ­პა­ნი­ას­თან, რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ეცა­დეთ, შეც­დო­მე­ბის დაშ­ვე­ბის გა­რე­შე იმუ­შა­ოთ, მათი გა­მოს­წო­რე­ბა ძვი­რი და­გიჯ­დე­ბათ. სხვა პე­რი­ო­დის­თვის გა­და­დეთ მივ­ლი­ნე­ბა. ახალ მხო­ლოდ ონ­ლა­ინ კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის გა­მარ­თვას შეძ­ლებთ. სხვა­თა შო­რის, თქვეს დღე­ვან­დელ მუ­შა­ო­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი თქვე­ნი ხვა­ლინ­დე­ლი კე­თილ­დღე­ო­ბა.

ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას აპ­რილ­ში არ გირ­ჩევთ. ზო­გი­ერ­თი ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას გა­და­წყვეტს. თუ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მოს­ვა­ლის წყა­რო გა­მო­იჩ­ნდე­ბათ, უარი არ თქვათ.

 • თხის რქა

ჩა­ი­წე­რეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე და შეხ­ვედ­რა (ონა­ლი­ნიც კი), რო­მე­ლიც აპ­რილ­ში გაქვთ და­გე­გე­მი­ლი, რად­გან უამ­რა­ვი საქ­მის გამო შე­იძ­ლე­ბა გო­ნე­ბა გა­გებ­ნათ და რა­ღაც გა­მოგრჩეთ.

ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ა­ტო­ვოს ძვე­ლი სამ­სა­ხუ­რი, ზოგ­მა სხვა ქვე­ყა­ნა­ში, ქა­ლაქ­ში გა­და­წყვი­ტოს სა­ცხოვ­რებ­ლად გა­დას­ვლა, ზოგ­მაც მის­თვის სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოს. იმი­სათ­ვის, რომ პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბით აღ­სავ­სე თვე გქონ­დეთ, კომ­პრო­მი­სი და საღი აზრი ხში­რად უნდა მო­იხ­მოთ. რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში კონ­სულ­ტა­ცია გა­ი­ა­რეთ იუ­რის­ტთან. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქმდე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. სხვა­თა შო­რის, სა­კუ­თა­რი ნა­მუ­შევ­რე­ბის ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა შე­გიძ­ლი­ათ მო­ა­წყოთ.

 • მერწული

თვის და­სა­წყის­ში უამ­რა­ვი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გექ­ნე­ბათ, მაგ­რამ ნუ მო­დუნ­დე­ბით, უმ­ჯო­ბე­სია, ეს დრო ისე­თი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და­უთ­მოთ, რო­მე­ლიც ონ­ლა­ი­ნაც მოგ­ვარ­დე­ბა. კარ­გი პე­რი­ო­დია ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. წა­მოჭ­რი­ლი საქ­მე­ე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­აგ­ვა­რეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, მათ მი­მართ ლმო­ბი­ე­რი და მე­გობ­რუ­ლი უნდა იყოთ. არ მი­ა­ტო­ვოთ ის საქ­მე, რო­მე­ლიც ერ­თად და­ი­წყეთ. სიფრ­თხი­ლით გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რჩე­ვებს ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ.

კარ­გად გა­და­ხე­დეთ მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ებს, რათა საქ­მე­ებ­ში და სა­ბუ­თებ­ში არ გა­ი­პა­როს შეც­დო­მა. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ავან­ტი­უ­რას. გან­სა­კუთ­რე­ბით "კარგ" მე­გობ­რებ­თან. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ერთ-ორი ასე­თი მე­გო­ბა­რი და მტრე­ბი აღარც დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

 • თევზები

უამ­რა­ვი საქ­მის გა­და­კე­თე­ბა მო­გი­წევთ და შე­იძ­ლე­ბა სა­სურ­ველ შე­დეგს ვერ მი­აღ­წი­ოთ. მაგ­რამ ნუ გა­ნა­წყენ­დე­ბით, კარგ გა­მოც­დი­ლე­ბას მი­ი­ღებთ, უცხო ხალ­ხთან მუ­შა­ო­ბას ის­წავ­ლით. ფული ზო­მი­ე­რად და გა­ან­გა­რი­შე­ბუ­ლად ხარ­ჯეთ, თუ არ გსურთ, თვის ბო­ლოს ვა­ლებ­ში აღ­მოჩ­ნდეთ.

არ გარ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­თან. ეცა­დეთ, კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი იყოთ. წინ რომ იყუ­რე­ბით კარ­გია, მაგ­რამ ნურც და­წყე­ბულ, ძველ პრო­ექ­ტებს და­ი­ვი­წყებთ. ყუ­რა­დღე­ბით გა­და­ი­ხა­დეთ კრე­დი­ტე­ბი და გა­და­სა­ხა­დე­ბი. კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია გა­და­ზიდ­ვებ­თან, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვაჭ­რო­ბას­თან. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, ფულს მი­ი­ღებთ სრუ­ლი­ად ახა­ლი წყა­რო­დან. გარ­კვე­უ­ლი თან­ხა და­გე­ხარ­ჯე­ბათ ბავ­შვებ­სა და ოჯახ­ზე.

7 ასტროლოგიური მოვლენა, რომელიც აპრილში ზოდიაქოს ყველა ნიშანზე იმოქმედებს - "გრანდიოზული ცვლილებები გველის"

აპრილის ჯანმრთელობის პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის - რას უნდა მიაქიოთ ყურადღება მომავალ თვეში

რა ელოდებათ ხვალიდან ერთ თვეს ზოდიაქოს ნიშნებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ