ავტორი:

როგორი იქნება თებერვალი ზოდიაქოს ნიშნების ფინანსებისა და ჯანმრთელობისთვის - თვის ჰოროსკოპი

როგორი იქნება თებერვალი ზოდიაქოს ნიშნების ფინანსებისა და ჯანმრთელობისთვის - თვის ჰოროსკოპი

როგორი იქნება თებერვალი ზოდიაქოს ნიშნების ფინანსებისა და ჯანმრთელობისთვის:

ვერძი

რო­გორც წესი, სხარ­ტი აზ­როვ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვით და თე­ბერ­ვალ­ში უამ­რა­ვი ახა­ლი იდეა და­გე­ბა­დე­ბათ, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაც და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­გინ­დე­ბათ. გა­უ­ზი­ა­რეთ ისი­ნი თქვენს თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს, ერ­თად კარგ შე­დეგს მი­აღ­წევთ. რჩე­ვის­თვის გა­მოც­დილ მე­გობ­რებს მი­მარ­თეთ. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ სა­სურ­ვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბი.

ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი მეტი სიფრ­თხი­ლით უნდა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ფული დიდი დაკ­ვირ­ვე­ბით და­ა­ბან­დეთ. თე­ბერ­ვალ­ში ენერ­გი­ით იქ­ნე­ბით აღ­სავ­სე ჯან­მრთე­ლო­ბა არ გი­ღა­ლა­ტებთ. თუმ­ცა, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბელ სის­ტე­მას­თან.

კურო

მო­გე­მა­ტე­ბათ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი, გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, იყოთ მე­ტად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხებ­ში. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს. გა­მო­ნა­ხეთ სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი (გავ­ლე­ნი­ა­ნი ახ­ლობ­ლე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბი), რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ წინსვლა­ში, და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ში. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სტა­ტუ­სი აი­მაღ­ლოთ; ზოგ­მა მო­ინ­დო­მოთ, არ­სე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბა ან ახა­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბა. ერთი სი­ტყვით, აქ­ტი­უ­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი თე­ბერ­ვა­ლი გე­ლით. ერთი ად­გი­ლის ტკეპ­ნა აღარ მო­გინ­დე­ბათ, მწვერ­ვა­ლე­ბის­კენ უნდა იმოძ­რა­ოთ. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ცოდ­ნაც კი მი­ი­ღოთ, რაც პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

აქ­ტი­უ­რი ხართ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლენთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბებ­სა და მებ­რძოლ სუ­ლის­კვე­თე­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­გინ­დე­ბათ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა მათ, ვი­საც მჯდო­მა­რე სამ­სა­ხუ­რი გაქვთ. წე­ლის ტკი­ვი­ლე­ბი რომ აი­ცი­ლოთ და ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბიც და­იკ­ლოთ, კარ­გი იქ­ნე­ბა, ვარ­ჯი­ში, დილა-სა­ღა­მოს კი ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი. მე­ტად მო­უფრ­თხილ­დით კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მას.

ტყუპები

დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლო­ბი­სა და ანა­ლი­ტი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის გამო უამ­რავ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას აი­ცი­ლებთ. თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უცხო­ე­ლი პარტნი­ო­რე­ბიც კი გა­ი­ჩი­ნოთ ან ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოთ სა­ზღვარ­გა­რეთ. მუ­შა­ო­ბი­სას და­აკ­ვირ­დით დე­ტა­ლებს.

მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ აქ­ტი­უ­რო­ბას, მეტი დრო და­უთ­მეთ გან­ტვირ­თვას, მე­დი­ტა­ცი­ას, სა­კუ­თარ თავ­ში ჩაღ­რმა­ვე­ბა. თუ თა­ვის ტკი­ვი­ლე­ბი და თავ­ბრუს­ხვე­ვე­ბი გა­წუ­ხებთ, მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბით და­კავ­დით, ნუ გა­დატ­ვირ­თავთ გო­ნე­ბას, მხედ­ვე­ლო­ბას. თე­ბერ­ვა­ლი კარ­გი თვეა მავ­ნე ჩვე­ვებ­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბის რე­ჟი­მი და დი­ლა­ო­ბით ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ.

კირჩხიბი

ზემგრძნო­ბი­ა­რე გახ­დე­ბით და ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა ისიც კი გა­მო­იც­ნოთ, რისი თქმა სურ­და თქვენს პარტნი­ორს. არა­ვის მის­ცემთ თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა საქ­მე ფი­ნან­სებს ეხე­ბა. მო­აგ­ვა­რეთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბას­თან, და­ზღვე­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. და­აკ­ვირ­დით გა­მო­ნათ­ქვამს, შე­იძ­ლე­ბა და­უ­ფიქ­რებ­ლად ნათ­ქვა­მი ფრა­ზა მო­მენ­ტა­ლუ­რად ას­რულ­დეს. გა­მო­ნა­ხეთ დრო, რათა ჩა­უღ­რმავ­დეთ სა­კუ­თარ ფსი­ქო­ლო­გი­ას, და­აკ­ვირ­დით სიზ­მრებს, ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლუ­რიც კი იყოს.

მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა: მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი, ჯგუ­ფუ­რი შეკ­რე­ბე­ბი, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მი­მო­წე­რა. გახ­სოვ­დეთ, მუდ­მივ სტრესს სი­კე­თე ჯერ არა­ვის­თვის მო­უ­ტა­ნია. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი; გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. ჩა­იც­ვით მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი ფეხ­საც­მე­ლი.

ლომი

გო­ნე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მერ­კუ­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ თქვენ­თვის სარ­ფი­ა­ნად წარ­მარ­თოთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ, თუ სა­კუ­თარ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. მცი­რე კა­მა­თი და­საშ­ვე­ბია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ საქ­მეს სჭირ­დე­ბა, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, "ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა კა­მათ­ში იბა­დე­ბა". მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მხო­ლოდ ყვე­ლაფ­რის კარ­გად გათ­ვლის შემ­დეგ მი­ი­ღეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის წარ­მარ­თვას აპი­რებთ. ახა­ლი იდე­ე­ბიც და­გე­ბა­დე­ბათ.

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბით, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლით ისე იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას შე­იძ­ლე­ბა ყუ­რა­დღე­ბა არც კი მი­აქ­ცი­ოთ. გირ­ჩევთ, იზ­რუ­ნოთ ფი­ზი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე და დილა მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შით და­ი­წყოთ. არ გა­დატ­ვირ­თოთ კუჭი და კუ­ჭქვე­შა ჯირ­კვა­ლი მძი­მე საკ­ვე­ბით.

ქალწული

თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ, მა­ნამ­დე კი და­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე. ზო­გი­ერთს სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბა გე­ლით. და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა ბევრ დრო­სა და ენერ­გი­ას მო­ი­თხოვს და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ანა­ზღა­უ­რე­ბა მა­ინც უნდა მი­ი­ღოთ შე­სა­ფე­რი­სი. გირ­ჩევთ, შეკ­რი­ბოთ თა­ნა­მო­აზ­რე­თა ჯგუ­ფი, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც პრო­დუქ­ტი­უ­ლად იმუ­შა­ვებთ, თუმ­ცა მოთ­მი­ნე­ბი­თაც უნდა აღი­ჭურ­ვოთ. თუ თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში, მო­ი­მა­ტებს კლი­ენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა.

თუ გსურთ, სამ­სა­ხურ­ში მეტ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ, პე­რი­ო­დუ­ლად უნდა გა­მო­ნა­ხოთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნის­თვის. გაფრ­თხილ­დით, სა­წარ­მო­ოო ტრავ­მამ არ და­გა­ზა­რა­ლოთ. აგ­რეთ­ვე, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ცხო­ვე­ლებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სრუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ თე­ბერ­ვალ­ში შეძ­ლებთ დი­ე­ტის დაც­ვას და ვარ­ჯი­შის და­წყე­ბას.

სასწორი

უფრო კრე­ა­ტი­უ­ლი გახ­დე­ბით, ვიდ­რე აქამ­დე იყა­ვით. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი, ორ­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბა და საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თა­ნაც უფრო მე­გობ­რულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და­ამ­ყა­რებთ. უმე­ტე­სო­ბა გა­მო­ნა­ხავთ ახალ ჰო­ბის (ან მი­უბ­რუნ­დე­ბით ძველს), ჩა­ერ­თვე­ბით ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ გა­სარ­თობ­ში.

მო­ი­მა­ტებს ში­შე­ბის, ინ­ტრი­გე­ბი­სა და შფო­თის ალ­ბა­თო­ბა. ნუ ჩა­იგ­დებთ თავს საფრ­თხე­ში, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და ყვე­ლა­ფერს გულ­თაა ახ­ლოს ნუ მი­იტ­ნათ. მო­ე­რი­დეთ დეპ­რე­სი­ა­ში გა­და­ვარ­დნას, რო­გორც კი თავს მე­ლან­ქო­ლი­უ­რად იგ­რძნობთ, გა­მო­ძებ­ნეთ მხი­ა­რუ­ლე­ბის, სხვა თე­მა­ზე გა­და­ტა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა. ძი­რი­თა­დი უსი­ა­მოვ­ნე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია პარტნი­ო­რის ფუ­ლებ­თან, ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას­თან. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა მო­ინ­დო­მოთ ოკულ­ტურ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში ჩაღ­მა­ვე­ბა. მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს. წაიკითხეთ სრულად

28 იანვარს 2021 წლის პირველი სავსემთავრეობაა - რას უნდა ველოდეთ და ვისზე იმოქმედებს ის ყველაზე მეტად

"მოემზადეთ ჯადოსნობისთვის" - რას მოგვიტანს 2021 წლის პირველი ახალმთვარეობა, რომელიც 13 იანვარსაა

ზოდიაქოს რომელ ნიშანს რას მოუტანს 2021 წელი? - ახალი წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი ქეთი ვაწაძისგან