ხი­ლი, რო­მე­ლიც აახალ­გაზ­რ­და­ვებს

ხი­ლი, რო­მე­ლიც აახალ­გაზ­რ­და­ვებს

ლონ­დო­ნის სა­მე­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მეც­ნი­ე­რებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს კვლე­ვა, რომ­ლის თა­ნახ­მად, დღე­ში ერ­თი ვაშ­ლიც კი საკ­მა­რი­სია იმი­სათ­ვის, რომ სა­შუ­ა­ლო ასა­კის ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი 16-17 წლით გა­ა­ხალ­გაზ­რ­დავ­დ­ნენ.

გა­ა­ხალ­გაზ­რ­და­ვე­ბის ეფექტს ამ ხილ­ში პო­ლი­ფე­ნო­ლე­ბი­სა და ფლა­ვო­ნო­ი­დე­ბის არ­სე­ბო­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს. ეს ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი ხელს უწყო­ბენ დამ­ჟა­ვე­ბის პრო­ცესს უჯ­რე­დებ­ში. ამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბა აუმ­ჯო­ბე­სებს გუ­ლის, ღვიძ­ლი­სა და კუჭ­ქ­ვე­შა ჯირ­კ­ვ­ლის მუ­შა­ო­ბას, აგ­რეთ­ვე არე­გუ­ლი­რებს კუჭ-ნაწ­ლა­ვის მიკ­როფ­ლო­რას და ტოქ­სი­ნე­ბის გა­მო­ყო­ფას გა­ნა­პი­რო­ბებს.

ში­ნა­გა­ნი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა პირ­და­პირ აისა­ხე­ბა ადა­მი­ა­ნის სა­ხე­სა და გა­მო­ხედ­ვა­ში. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი უკ­ვე დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ვაშ­ლის სას­წა­უ­ლებ­რივ თვი­სე­ბებ­ში და ამ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტის ჩა­ტა­რე­ბას ყვე­ლა ქალს ურ­ჩე­ვენ.

ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"

(გამოდის ოთხშაბათობით)

8 ოქტომბრიდან ახალი მთვარე სასიყვარულო ურთიერთობებს მაგიით აავსებს - ასტროლოგიური  პროგნოზი

კაცმა ყოფილი ცოლის საყვარელს ოჯახის დანგრევის გამო უჩივლა და 750 000 დოლარი მიიღო

მიუსაფარი ქალი ინტერნეტვარსკვლავად იქცა - მეტროში გადაღებულ ვიდეოს მილიონზე მეტი ნახვა აქვს