ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში გზე­ბი თბი­ლის­ში

ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში გზე­ბი თბი­ლის­ში

ჯერ­ჯე­რო­ბით ამინ­დი გვა­ნე­ბივ­რებს. თუმ­ცა იმის თქმა, რომ თბი­ლის­ში მო­ყი­ნუ­ლი გზე­ბი პრობ­ლე­მებს არ ქმნის, არ შე­იძ­ლე­ბა. ღა­მე ყინ­ვაა და ზო­გი­ერ­თი გზა, სა­დაც მი­ლია გა­ხეთ­ქი­ლი და ან სხვა მი­ზე­ზის გა­მო მუდ­მი­ვად სველ­დე­ბა, დი­ლით მძღო­ლე­ბის­თ­ვის საფ­რ­თხეს წარ­მო­ად­გენს - მი­დი­ხარ მშრალ მო­ნაკ­ვეთ­ზე და უც­ბად, ყი­ნულ­ზე აღ­მოჩ­ნ­დე­ბი. თუმ­ცა ექ­ს­პერ­ტე­ბი სა­ა­ვა­რიო სი­ტუ­აცი­ე­ბის გა­მომ­წ­ვევ მთა­ვარ მი­ზე­ზად მი­იჩ­ნე­ვენ არა გზებს, არა­მედ არაპ­რო­ფე­სი­ო­ნალ მძღო­ლებს. გვე­სა­უბ­რე­ბა საგ­ზაო უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ექ­ს­პერ­ტი შალ­ვა ოგ­ბა­ი­ძე:

- თბი­ლის­ში ყინ­ვა­ში ნე­ბის­მი­ე­რი აღ­მარ­თი შე­იძ­ლე­ბა სა­ში­შად ჩა­ით­ვა­ლოს, თუ­კი ავ­ტო­მო­ბილს გაც­ვე­თი­ლი სა­ბუ­რა­ვე­ბი აქვს. მა­გა­ლი­თის­თ­ვის კოს­ტა­ვას ქუ­ჩის უწყი­ნა­რი აღ­მარ­თიც გა­მოდ­გე­ბა, მო­ყინ­ვის შემ­თხ­ვე­ვა­ში მას­ზე მა­რი­ლი თუ არ და­ი­ყა­რა, ეს ქუ­ჩა გა­უ­ვა­ლი გახ­დე­ბა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, თბი­ლის­ში ყველ­გან არ არის ვა­კე ად­გი­ლე­ბი და ისე­თი ქუ­ჩე­ბი, რო­გო­რი­ცაა პე­კი­ნი და ვა­ჟა ფშა­ვე­ლა. უმე­ტე­სად რთუ­ლი რე­ლი­ე­ფუ­რი და­სახ­ლე­ბუ­ლი პუნ­ქ­ტე­ბია. აღა­რა­ფერს ვამ­ბობ წყნეთ­ზე, კო­ჯორ­ზე, წავ­კის­სა და ტა­ბახ­მე­ლა­ზე. არა­ნაკ­ლე­ბი სირ­თუ­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ვა მონ­ტი­ნის, ცხრა ძმის, ხუ­და­დო­ვის ქუ­ჩე­ბი და ვა­რა­ზის­ხე­ვი, მაგ­რამ მუ­ნი­ცი­პა­ლურ­მა სამ­სა­ხუ­რებ­მა რაც არ უნ­და კარ­გად იმუ­შა­ონ, თუ მძღოლს სა­ბუ­რა­ვე­ბი არა აქვს წეს­რიგ­ში, მი­ნუს ერთ გრა­დუს­ზეც კი გა­უ­ჭირ­დე­ბა მოძ­რა­ო­ბა. მძღოლს უნ­და გა­აჩ­ნ­დეს სა­ჭი­რო უნარ-ჩვე­ვე­ბი რთულ კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებ­ში სი­ა­რუ­ლის­თ­ვის. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ეს საკ­მა­ოდ მტკივ­ნე­უ­ლი სა­კითხია. სამ­წუ­ხა­როდ, 1997 წლის მე­რე გა­უქ­მ­და მოთხოვ­ნა, რომ მძღო­ლო­ბის მსურ­ველს აუცი­ლებ­ლად ავ­ტოს­კო­ლა უნ­და გა­ევ­ლო, სა­დაც ას­წავ­ლიდ­ნენ თუ რო­გორ უნ­და ემარ­თა მძღოლს მან­ქა­ნა ზამ­თ­რის პი­რო­ბებ­ში, სველ, მო­ყი­ნულ გზა­ზე. ეს არის ცალ­კე ჩვე­ვე­ბის პა­კე­ტი, რა­საც მხო­ლოდ თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნით ვე­რა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ვერ შე­ით­ვი­სებ. თე­ო­რი­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა შე­ის­წავ­ლო, მაგ­რამ თუ პრაქ­ტი­კა არ გა­ი­ა­რე, არა­ფე­რი გა­მო­გი­ვა. ბევ­რ­მა ისიც კი არ იცის, რო­გორ დაძ­რას ავ­ტო­მო­ბი­ლი მო­ყი­ნულ გზა­ზე.

- რა­მეს ხომ არ ურ­ჩევ­დით ახალ­ბე­და მძღო­ლებს?

- აქ არის ორი ვა­რი­ან­ტი, პირ­ვე­ლი - მე­ქა­ნი­კურ­კო­ლო­ფი­ა­ნი ავ­ტო­მო­ბი­ლი, რაც იშ­ვი­ა­თი ხდე­ბა ახალ­ბე­და მძღო­ლე­ბი­სათ­ვის და მე­ო­რე - ავ­ტო­მა­ტუ­რი კო­ლო­ფით დაძ­ვ­რა. სა­ერ­თოდ, ჩა­ჭი­დე­ბა სა­ბუ­რავ­სა და გზის სა­ფარს შო­რის მაქ­სი­მა­ლუ­რია მა­შინ, რო­ცა ბორ­ბა­ლი და­ბუქ­სა­ვე­ბის ზღვარ­ზეა. ძვე­ლად გა­მოც­დი­ლი მძღო­ლე­ბი ახალ­ბე­დებს ურ­ჩევ­დ­ნენ, რომ მე­ო­რე სიჩ­ქა­რით და­ეძ­რათ მან­ქა­ნა, ანუ მე­ო­რე სიჩ­ქა­რე­ზე მთე­ლი დატ­ვირ­თ­ვა ძრა­ვა­ზე მო­დის და თვლებს აიძუ­ლებს, ნე­ლა იტ­რი­ა­ლოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ავ­ტო­მა­ტურ­კო­ლო­ფი­ან მან­ქა­ნებს, მათ გა­აჩ­ნი­ათ და­ბუქ­სა­ვე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი მარ­თ­ვის და­ნა­მა­ტი, რო­მე­ლიც მძღო­ლის გა­მო­უც­დე­ლო­ბის კომ­პენ­სა­ცი­ას ახ­დენს. მაგ­რამ ერ­თია მან­ქა­ნის ტექ­ნი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და მე­ო­რე ფი­ზი­კის კა­ნო­ნე­ბი, რო­მელ­საც ვერ შე­ე­წი­ნააღ­მ­დე­გე­ბი - არის ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც უბ­რა­ლოდ, ვერ დაძ­რავ ავ­ტო­მო­ბილს, ამი­ტომ ასე­თი ად­გი­ლე­ბის ამოც­ნო­ბას მძღო­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა და გა­ნათ­ლე­ბა სჭირ­დე­ბა. გარ­და ამი­სა, თოვ­ლ­სა და ყინ­ვა­ში ავ­ტო­მო­ბი­ლით მოძ­რა­ო­ბი­სას აუცი­ლე­ბე­ლია წი­ნა სა­ქა­რე მი­ნის გამ­რეცხის მო­წეს­რი­გე­ბა, ავ­ზი უნ­და შე­ვავ­სოთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სითხით, რო­მე­ლიც მი­ნი­მუმ 5-7 გრა­დუს ყინ­ვას გა­უძ­ლებს. ხაზ­გას­მით ვამ­ბობ, რომ ეს არ არის ან­ტიფ­რი­ზი, რო­მელ­საც ჩვენ ძრა­ვის გა­მაგ­რი­ლე­ბელ სის­ტე­მა­ში ვას­ხამთ. ეს გახ­ლავთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სითხე, რო­მე­ლიც არ იყი­ნე­ბა და კარ­გად რეცხავს სა­ქა­რე მი­ნას.

ასევე დაგაინტერესებთ:

მაკა ქობალია

ყოველკვირეული გაზეთი "ყველა სიახლე"

(გამოდის ოთხშაბათობით)

ქართველი ჟურნალისტის და ამერიკელი დიპლომატის ქორწილი ვაშინგტონში - "ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ვიპოვეთ ერთმანეთი"

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი თამთა თოდაძეზე - "რა ბრიჯიტ ბარდო ესა მყავს, რა აბია ასეთი ნეტავ"

ვინ არის შორენა ბეგაშვილის ყოფილი ქმრის მეუღლე, რომელიც უკრაინაში ცნობილი დიზაინერია