ავტორი:

ფული, ჯანმრთელობა და პირადი ცხოვრება - როგორია მაისის სასიყვარულო და ფინანსური ასტროპროგნოზი

ფული, ჯანმრთელობა და პირადი ცხოვრება - როგორია მაისის სასიყვარულო და ფინანსური ასტროპროგნოზი

როგორია მაისის სასიყვარულო და ფინანსური ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის:

ვერძი

მო­ი­მა­ტებს სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სი, შეყ­ვა­რე­ბის, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის სურ­ვი­ლი. მო­გინ­დე­ბათ თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი, რი­თაც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ შე­მო­სა­ვალს. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა.

მთე­ლი თვე ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ, რომ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ დრო. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა ბი­ნა­ში ინ­ტე­რი­ე­რის გა­ნახ­ლე­ბა, ავე­ჯის გა­და­ად­გი­ლე­ბა. მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლი. ზო­გი­ერთს და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­გი­წევთ სახ­ლთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა არ გე­ლით. მთა­ვა­რია, თა­ვად არ შე­უქ­მნათ საფრ­თხე სა­კუ­თარ თავს.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ და­გეგ­მეთ მო­მა­ვა­ლი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო ბი­უ­ჯე­ტი. გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. ამ პე­რი­ოდ­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სეს­ხის, კრე­დი­ტის აღე­ბა, რა­შიც დაბ­რკო­ლე­ბა არ გექ­ნე­ბათ.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის მე­ტად გა­მოვ­ლე­ნის სურ­ვი­ლი. შე­იძ­ლე­ბა ადრე და­სა­ხუ­ლი გეგ­მე­ბიც გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. შე­იძ­ლე­ბა ნათ­ლად და­ი­ნა­ხოთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გირ­ჩევ­ნი­ათ გან­ვი­თა­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თი არც ავან­ტი­უ­რას მო­ე­რი­დე­ბა.

კურო

მო­ი­მა­ტებს ხარ­ჯი სა­კუ­თარ თავ­ზე, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გუ­ლის გა­სა­ხა­რებ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა სა­კუ­თარ გა­ნათ­ლე­ბა­ში, გა­რეგ­ნო­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა ცხოვ­რე­ბა და­უ­კავ­ში­როთ ადა­მი­ანს, ვინც კომ­ფორ­ტს შე­გიქ­მნით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სა­ბან­კო სფე­როს­თან, სი­ლა­მა­ზეს­თან, ბუ­ღალ­ტე­რი­ას­თან.

მო­ე­რი­დეთ ახ­ლობ­ლებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან - იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის­თა­ნაც ყო­ველ­დღი­უ­რი კავ­ში­რი გაქვთ - კა­მათს. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, მი­მარ­თეთ სპე­ცი­ა­ლისტს. სა­კუ­თა­რი თა­ვის კარ­გად ყოფ­ნის­თვის ნუ­რა­ფერს და­ი­შუ­რებთ.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ მე­ტად იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, გან­წყო­ბი­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღეს თქვე­ნი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ახა­ლი წელი დგე­ბა და ეცა­დეთ, მას მხი­ა­რუ­ლად შეხ­ვდეთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ დრო მაქ­სი­მა­ლუ­რად ახა­ლი, მიზ­ნე­ბის პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ გა­თა­ვი­სუფ­ლდით იმის­გან, რაც ხელს გიშ­ლით გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ფული, მეკ­ვიდ­რე­ო­ბა ან და­ფა­როთ ვალი. ზო­გი­ერ­თი სარ­გე­ბელს მი­ი­ღებს პარტნი­ო­რის­გან, ბიზ­ნე­სის­გან.

ტყუპები

შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი არა­საკ­მა­რი­სად გა­ფა­სებთ. მო­ე­რი­დეთ მის­თვის შე­ნიშ­ვნე­ბის მი­ცე­მას. პრე­ტენ­ზი­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ზა­რა­ლოს თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა. აგ­რეთ­ვე მო­ე­რი­დეთ კა­მათს ფუ­ლის გამო. მარ­ტო­ხე­ლებს მო­გინ­დე­ბათ ფა­რუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გაბ­მა. თვის ბო­ლო­კენ სი­ტუ­ა­ცია გა­მოს­წორ­დე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­აგ­ვა­რე­ბით. სა­კუ­თა­რი ქო­ნე­ბის გა­და­ხა­რის­ხე­ბით, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბის კურ­სი, ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი კვლე­ვა, მო­ე­რი­დეთ რამე და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან ახლო კონ­ტაქტს.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ და­ი­სა­ხეთ და­უკ­ვირ­დით სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, რა გაქვთ გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი, სად მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას და და­ი­სა­ხეთ სა­მო­მავ­ლო მიზ­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ივ­ნის­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. მა­ის­ში კი შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ გან­მარ­ტო­ე­ბა იძუ­ლე­ბით ან თვით­ნე­ბუ­რად. და­უკ­ვი­დით ში­ნა­გან შეგ­რძნე­ბებს, იმუ­შა­ვეთ ქვეც­ნო­ბი­ერ­თან.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ გა­იკ­ვე­ვა თქვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თქვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მას თქვენთგან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა ექ­ნე­ბა. ამის გამო კონ­ფლიქტს ნუ გა­ა­ჩა­ღებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­თან და­შო­რე­ბაც კი გა­და­წყვი­ტოს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში კი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოჩ­ნდეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბას სხვა­ნა­ი­რად და­გა­ნახ­ვებთ.

კირჩხიბი

თვის და­სა­წყის­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით და შე­იძ­ლე­ბა ახალ სიყ­ვა­რულს ან მე­გობ­რე­ბის წრე­ში შეხ­ვდეთ, ან მე­გობ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით. აი, თვის ბო­ლოს კი მე­ტად გულ­ჩა­თხრო­ბი­ლი გახ­დე­ბით და პი­რად გრძნო­ბებ­ზე სა­უ­ბა­რი აღარ მო­გინ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა ფა­რუ­ლი რო­მა­ნი გა­ა­ბათ. გირ­ჩევთ, თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბი ფურ­ცელ­ზე გა­და­ი­ტა­ნოთ და არა­ვის მო­უყ­ვეთ თქვე­ნი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ.

აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ და და­ი­წყოთ კი­დეც ვარ­ჯი­ში. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვა. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან აგ­რე­სი­უ­ლო­ბას და სიმ­კაც­რეს. გაფრ­თხილ­დით, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მჭრელ და ბასრ საგ­ნებ­თან, ცე­ცხლთან.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ შეხ­ვდით მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ სურ­ვი­ლი, რომ ახალ ინ­ტე­რეს­თა ჯგუფ­ში გა­წევ­რი­ან­დეთ. ამას­თან, გაფრ­თხილ­დით, რომ არ და­გე­ძა­ბოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა დიდი ხნის მე­გობ­რებ­თან.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. თუ უკ­მა­ყო­ფი­ლო ხართ თქვე­ნი სამ­სა­ხუ­რით, შე­გიძ­ლი­ათ მი­ა­ტო­ვოთ, მაგ­რამ სა­სურ­ვე­ლია, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყოთ, რომ უკე­თესს მი­ი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ შე­დე­გი იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის­გან, რაც არე გქონ­დათ და­წყე­ბუ­ლი.

ლომი

რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თა­ვა­და­სავ­ლე­ბი მო­ი­მა­ტებს. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რო­მა­ნი გა­ა­ბათ თქვენს კო­ლე­გას­თან. ან ადა­მი­ან­თან, ვინც თა­ნამ­დე­ბო­ბით ან ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი იქ­ნე­ბა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, რომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებს აყო­ლილ­მა არ შე­ი­ლა­ხოთ რე­პუ­ტა­ცია და არ შე­ირ­ცხვი­ნოთ სა­ხე­ლი.

მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი სხვე­ბის დახ­მა­რე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­შიც კი გა­წევ­რდეთ, რათა სხვებს და­ეხ­მა­როთ (მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად, მო­რა­ლუ­რად). გირ­ჩევთ, მე­ტად იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­კუ­თარ თავ­ზე. გა­ეც­ნოთ თქვენს ში­ნა­გან სამ­ყა­როს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯიშს და­ი­წყებთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­ე­რი­დეთ ტრავ­მებს.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა და ახა­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი ბიზ­ნეს­გეგ­მე­ბი. ზო­გი­ერ­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სა­პა­ტიო ად­გილს და­ი­კა­ვებთ.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ კულ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტი. მო­გინ­დე­ბათ რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბა­ში გარ­კვე­ვა. გირ­ჩევთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ თქვე­ნი შვი­ლე­ბის გვერ­დით.

ქალწული

გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, სამ­სა­ხურ­ში გა­ა­ბათ რო­მა­ნი ან გა­იც­ნოთ თქვენ­ზე მე­ტად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თა­ნაც სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბას გა­ა­ბამთ. ზო­გი­ერთს კი შე­იძ­ლე­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და­გეხ­მა­როთ კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. ქორ­წი­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუსს აგი­მაღ­ლებთ.

გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან. იყა­ვით შეხ­ვედ­რე­ბის, წვე­უ­ლე­ბე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, მო­ე­რი­დეთ კონ­ტარ­სტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის - ცივი წყა­ლი და ცხე­ლი სა­დი­ლის მი­ღე­ბას. შე­ამ­ცი­რეთ ცხი­მი­ა­ნი, ცხა­რე, ალ­კოჰო­ლი.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ შან­სი მო­გე­ცე­მათ, რომ გა­ემ­გზავ­როთ სა­ზღვარ­გა­რეთ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოს უცხო ენის შეს­წავ­ლა. მო­ა­წეს­რი­გეთ თქვენს ნა­თე­სა­ვებ­თან ან თქვე­ნი მე­უღ­ლის ნა­თე­სა­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ ში­ნა­უ­რუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა დაფ­ქირ­დეთ სახ­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე. და­ინ­ტე­რეს­დეთ თქვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის ამ­ბე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ რე­მონ­ტი ან შე­უ­რიგ­დეთ თქვენ­ზე გა­ნა­წყე­ნე­ბულ ნა­თე­სა­ვებს. წაიკითხეთ სრულად

27 აპრილის ვარდისფერი სუპერსავსემთვარეობა - რას უნდა ველოდეთ მისგან და ვისზე იმოქმედებს ის ყველაზე მეტად

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი - რას ურჩევენ ასტროლოგები ზოდიაქო ნიშნებს

14 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი - რას გვირჩევენ ვარსკვლავები ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?