ავტორი:

ვის უმზადებს თებერვალი გრანდიოზულ ცვლილებებს კარიერაში - თვის ფინანსური ჰოროსკოპი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

ვის უმზადებს თებერვალი გრანდიოზულ ცვლილებებს კარიერაში - თვის ფინანსური ჰოროსკოპი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

როგორია თვის ფინანსური ჰოროსკოპი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის და ვის რა ელოდება კარიერული თვალსაზრისით?

  • ვერძი

მა­მა­კა­ცი ვერ­ძე­ბი სარ­ფი­ან შე­მო­თავ­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ და­ი­კა­ვოთ სა­სურ­ვე­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ზო­გი­ერ­თი ლი­დე­რის თვი­სე­ბას გა­მო­ავ­ლენს და გა­უ­მარ­თლებს კი­დეც. შე­იძ­ლე­ბა ხელ­მძღვა­ნე­ლის პოს­ტიც კი ჩა­ი­ბა­როთ.

მე­სა­მე დე­კა­დის ვერ­ძე­ბი ენერ­გი­ით იქ­ნე­ბით აღ­სავ­სე­ნი, იქ­ნე­ბით მუდ­მი­ვად მოქ­მე­დე­ბა­ში. ეცა­დეთ, ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ოთ მო­შურ­ნე­ე­ბის კრი­ტი­კას და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ მო­კე­თე­ე­ბის რჩე­ვე­ბი. იმი­სათ­ვის, რომ პარტნი­ო­რებ­თან საქ­მე­ე­ბი არ გა­ი­ფუ­ჭოთ, ის­წავ­ლეთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის დრო­ზე შეს­რუ­ლე­ბა, არ დაგ­ვი­ა­ნე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა შეკ­ვე­თე­ბის მი­ღე­ბა­სა და შეს­რუ­ლე­ბას ეხე­ბა.

ეცა­დეთ, თვის ბო­ლომ­დე და­ფართ ყვე­ლა ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ მგზავ­რო­ბი­სას, დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. თე­ბერ­ვე­ლი კარ­გი თვეა კონ­კურ­სებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის, ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თე­ბის სა­ყიდ­ლად. წარ­მა­ტე­ბა ელით მათ, ვინ გა­რის­კავს.

არა­ფე­რი გიშ­ლით ხელს, რომ და­კავ­დეთ შე­მოქ­მე­დე­ბით, თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბას აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­უჩ­ნდე­ბი­ან სა­თა­ნა­დო დამ­ფა­სებ­ლე­ბი. ნუ გა­ჩერ­დე­ბით სახ­ლში, ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლებ­ში, და­ეს­წა­რით ექ­სკურ­სი­ებს.

  • კურო

შუა თვემ­დე უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი. უნდა და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. კო­ლე­გე­ბი შე­მოგ­თვა­ზე­ბენ სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვას. მო­აგ­ვა­რეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. არ გა­გიკ­ვირ­დეთ, თუ პარტნი­ო­რე­ბი, რომ­ლებ­თა­ნაც ადრე კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გქონ­დათ, კონ­ფლიქ­ტუ­რე­ბი გახ­დნენ, გა­გი­ჭირ­დეთ მათ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. ეცა­დეთ, ცხოვ­რე­ბა­ში მომ­ხდარ სა­კი­თხებს ობი­ექ­ტუ­რად შე­ხე­დოთ. ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებთნ ურ­თი­ერ­თო­ბა რომ არ და­გე­ძა­ბოთ, სი­ახ­ლე­ებს მშვი­დად შეხ­ვდით და და­ნერ­გეთ ისი­ნი. შე­იძ­ლე­ბა ეჭვი შე­გე­პა­როთ ზო­გი­ერთ ერ­თგულ თა­ნამ­შრო­მელ­შიც კი. მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი და არ იჩხუ­ბოთ კო­ლე­გებ­თან და უფ­როს­თან. თვის ბო­ლოს თქვე­ნი შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა მო­ი­მა­ტებს. ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბა­საც იგ­რძნობთ. სხვა­თა შო­რის, ამა­ვე პე­რი­ო­დია მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხელ­ფა­სის გაზ­რდა და პრე­მი­ის მი­ღე­ბა.

შე­მოქ­მე­დე­ბით­მა ნიშ­ნებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ თქვნს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ გა­ვი­თა­რე­ბას. მი­ი­ღეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა კონ­კურ­სებ­ში. და­ა­ნახ­ვეთ გარ­შე­მო მყო­ფებს თქვე­ნი ნიჭი.

  • ტყუპები

თვის და­სა­წყის­ში და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. აუ­ცი­ლებ­ლად და­ას­რუ­ლეთ საქ­მე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­წყე­ბუ­ლი გაქვთ. თე­ბერ­ვალ­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ. მო­ი­პო­ვეთ მათი მხარ­და­ჭე­რა, რათა მე­ტად გა­ნა­ვი­თა­როთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ სა­ეჭ­ვო საქ­მე­ებ­ში ჩარ­თვას, ნუ გა­ა­ფორ­მებთ დიდხ­ნი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, რად­გან თქვე­ნი ამ­ბა­ვი რომ იცით, შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი მა­ლე­ვე მოგ­ბეზ­რდეთ. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას. მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნივ­თე­ბი შე­ი­ძი­ნეთ. თვის ბო­ლოს თუ უფუ­ლო­ბა­ში დარ­ჩე­ბით, მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თავი უნდა და­ა­და­ნა­შა­უ­ლოთ. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ, თუ ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩა­ერ­თვე­ბით, რა­საც თქვე­ნი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო უნდა შეს­წი­როთ.

შუა თვე­ში კრე­ა­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბი და­გე­ბა­დე­ბათ და მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მხო­ლოდ თქვენს მონ­დო­მე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. შე­გიძ­ლი­ათ დახ­მა­რე­ბის­თვის ნა­თე­სა­ვებ­საც მი­მარ­თოთ.

გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის და­ეს­წა­რით ტრე­ნინ­გებს, გახ­შირ­დე­ბა მცი­რეხ­ნი­ა­ნი მივ­ლი­ნე­ბე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. აგ­რეთ­ვე, თქვე­ნამ­დე მო­სუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღეს ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენ­თან მო­სულ ინ­ფორ­მა­ცი­ებს; გა­ა­ან­ლი­ზეთ ისი­ნი, ყუ­რა­დღე­ბა მხო­ლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვანს მი­აქ­ცი­ეთ. გა­და­ა­მოწ­მეთ, რომ არა­ვინ მო­გა­ტყუ­ოთ.

  • კირჩხიბი

ვერ­ძის დახ­მა­რე­ბით კა­რი­ე­რის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებთ. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით ეხე­ბათ მან­დი­ლო­სან ვერ­ძებს. თქვენ მზად ხართ ფლირ­ტის­თვი­საც და კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბის­თვი­საც. მა­მა­კა­ცებს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა ელით. ზო­გი­ერთს შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა თან­ხა მო­ი­გოთ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, ლა­ტა­რი­ით, ინ­ვეს­ტი­ცი­ით.

მთა­ვა­რია, გა­ბე­დუ­ლად იმოქ­მე­დოთ და არ გა­უშ­ვათ შან­სი ხე­ლი­დან, რომ ერთი ნა­ბი­ჯი წინ გა­დად­გათ. ზო­გი­ერ­თი უფ­რო­სის ყუ­რა­დღე­ბას მი­იქ­ცევს, ზოგ­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრო­ექტს ჩა­ა­ბა­რე­ბენ.

თვის ბოლო და­ხუნძლუ­ლი გექ­ნე­ბათ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბით, მი­მო­წე­რით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ზა­რე­ბით. დი­ა­ლო­გი­სას ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ პარტნი­ო­რის მო­თხოვ­ნებს. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტურ სა­უბ­რებს, პო­ლე­მი­კა­ში ჩარ­თვას. ეცა­დეთ დიდი თან­ხით არ მოხ­ვდეთ ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში, რათა არ გახ­დეთ ჯიბ­გი­რე­ბის მსხვერ­პლი. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ ავან­ტი­უ­რა­საც.

  • ლომი

ჩა­მო­წე­რეთ თვის მთა­ვა­რი და მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ გა­ნე­წყოთ ნე­გა­ტი­უ­რად და არ თქვთ, რომ რამე არ გა­მო­გი­ვათ. პი­რი­ქით, იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი, რომ თვის ბო­ლოს ყვე­ლა საქ­მე იდე­ა­ლუ­რად გექ­ნე­ბათ დას­რუ­ლე­ბუ­ლი.

პირ­ველ დე­კა­და­ში და­ბა­დე­ბულ ლო­მებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს. მო­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხურ­ში დაგ­ვი­ა­ნე­ბას, ეცა­დეთ, არ გა­ა­ნა­წყე­ნოთ უფ­რო­სი, იყა­ვით დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას კო­ლე­გებ­თან. ხან­და­ხან ენას კბი­ლი უნდა და­ა­ჭი­როთ, ყვე­ლა მტრად რომ არ გა­და­ი­კი­დოთ. მა­მა­კაც ლო­მებს საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად პარტნი­ო­რე­ბი­სა და კო­ლე­გე­ბის მხარ­და­ჭე­რა დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­როთ, რაც სა­სარ­გებ­ლოდ წა­ად­გე­ბა თქვენს კა­რი­ე­რას. მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას, და­ეს­წა­რით ტრე­ნინ­გებ­სა და ლექ­ცი­ებს. ზო­გი­ერთს სი­ტყვით გა­მოს­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ, იყა­ვით თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი.

კარ­გი თვე ელით იმ ლო­მებს, რომ­ლე­ბიც პი­რა­დი საქ­მის და­წყე­ბას გა­და­წყვე­ტენ ან ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­დავ­ლენ, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბენ ორი­გი­ნა­ლურ პრო­ექ­ტებს. და­უ­მე­გობ­რდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, მაგ­რამ სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი ყველ­გან და­ი­ცა­ვით.

გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჰო­ბი­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ჰობი შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ გა­და­გექ­ცეთ. მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხა კი უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში და­ა­ბან­დეთ. უარი არ თქვათ და­მა­ტე­ბით სამ­სა­ხურ­ზე. წაიკითხეთ სრულად

"მომდევნო 9 თვე სამყარო ცვლილებებითა და მოულოდნელობებით აღსავსე იქნება" - რაზე გვაფრთხილებენ ასტროლოგები

"სამყაროსაგან 19-ში მწვანე შუქი გვაქვს ანთებული" - კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

როგორი იქნება 2020 ტახის წელიწადში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით